Elektronik dönüşüm uygulamalarına ilişkin mükelleflerin yükümlülükleri (güncel) aşağıdaki gibidir.

 • E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLANLAR
 • 2016 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzerinde gerçekleşmiş olan mükellefler,
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) 2017 yılı içinde lisans alan mükellefler,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden ve 2017 yılı içinde mükellefiyet tesis ettirenler,

En geç 01.01.2018 tarihine kadar elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

 • E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLANLAR
 • Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamını internet üzerinden gerçekleştiren ve 2016 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler,

En geç 01.01.2018 tarihine kadar elektronik arşiv uygulamasına geçmek zorundadırlar.

 • YENİ NESİ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ
 • 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 Bin TL’den az olan mükellefler,
 • Nitelikleri 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler,

01.01.2018 tarihinden itibaren, eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC’ leri kullanmak zorundadırlar.

 

Diğer taraftan, 30 Eylül 2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 483 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükelleflere mevcut eski nesil ÖKC’ lerini 10 Yıla kadar kullanma imkanı, bütün satışlarına Elektronik ortamda fatura düzenleyen bazı mükelleflere ise, Yeni Nesil ÖKC kullanım muafiyeti getirilmiştir.

 • BAZI MÜKELLEFLERE 10 YILI GEÇMEMEK ÜZERE MEVCUT ESKİ NESİL ÖKC’ LERİNİ KULLANABİLME İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

Bu imkandan yararlanabilmek için mükelleflerin 20 ve üzerinde OKC’ ye sahip olması, bununla beraber aşağıdaki üç şarttan ikisini sağlaması gerekmektedir.

 • 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
 • 2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
 • 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması.

Bu imkândan yararlanacak mükellefler, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçmesi halinde, eski cihazları mali hafıza değişimine tabi tutmaksızın hurdaya ayırmak ve yerlerine YN ÖKC satın alarak kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler.

Mevcut eski nesil ÖKC’ lerini, 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edebilecek mükellefler; bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce kullanmaya başladıkları YN ÖKC ’lerini, ÖKC fişlerinin veya fatura bilgi fişlerinin (matbu fatura, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edeceklerdir.

Birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi, nevi değişikliği ile ferdi bir işletmenin aktif ve pasifi ile kül halinde devri ile ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması halleri haricinde, eski nesil ÖKC’ lerin devri mümkün değildir.

10 yıllık sürenin 30/06/2018 tarihinden önce dolması halinde, söz konusu cihazların YN ÖKC ile değişim zorunluluğu 01/07/2018 tarihi itibariyle başlayacak olup bu tarihten önce söz konusu eski nesil ÖKC’ lerin YN ÖKC ile değişim zorunluluğu olmayacaktır.

 

Mükelleflerin 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar eski nesil ÖKC’ lerini kullanmaya devam edebilmeleri için anılan tebliğin 4 üncü maddesinde sayılan aşağıdaki şartları da birlikte sağlamaları gerekmektedir.

 • MEVCUT ESKİ NESİL ÖKC’ LERİN MALİ HAFIZALARI DOLUNCAYA KADAR KULLANILABİLMESİNİN ŞARTLARI;
 • 01/01/2018 tarihinden önce, 05/03/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 397 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçerek faturalarını e-Fatura ve/veya e- Arşiv Fatura olarak düzenlemek.
 • 01/01/2018 tarihinden önce, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına ilişkin olarak 01/01/2018 tarihinden sonra düzenlenecek ÖKC fişlerine (perakende satış fişleri dahil) ait günlük mali bilgileri ihtiva eden elektronik raporu, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen şekilde hazırlamak ve belirtilen şekilde GİB bilgi sistemine e-Arşiv uygulaması aracılığı ile elektronik ortamda bildirebilecek teknik alt yapıyı tesis etmek.
 • 01/01/2018 tarihinden önce, başvuru usul ve esasları (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanan başvuru kılavuzuna göre GİB’ e elektronik ortamda başvurmak.
 • 01/07/2018 tarihine kadar, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına yönelik olarak ÖKC’ lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait ilgili bilgileri (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” nda yapılan açıklamalara uygun olarak, güvenli veri depolama ve sorgulama sistemlerinde (bu sistemlerin yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur) muhafaza etmek ve GİB’ in erişimine sunacak alt yapıyı tesis etmek veya bir dış hizmet sağlayıcı tarafından bu niteliklere haiz olarak oluşturulan alt yapı hizmetinden yararlanmak.
 • BAZI ŞARTLARI SAĞLAYAN VE TÜM SATIŞLARINDA E-FATURA / E-ARŞİV FATURA DÜZENLEYEN MÜKELLEFLERE ÖKC KULLANIM MUAFİYETİ GETİRİLMİŞTİR.

 

Aşağıda belirtilen koşullardan en az ikisini sağlayan ve 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükelleflere, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları ile e-Defter uygulamasına dahil olmaları ve perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildirmeleri kaydıyla, ÖKC kullanım muafiyeti getirilmiştir.

 • 2016 yılı satış veya gayrisafi iş hasılatının 10 milyon TL’yi aşması,
 • Bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
 • Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması.

Saygılarımızla.

SİRKÜLERİ İNDİR