29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “62 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile;

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak maktu damga vergisi tutarları ve azami damga vergisi tutarı belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.

SİRKÜLERİ İNDİR