6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 08.03.2017 tarih 30001 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

İlgili Kanunla yapılan düzenlemeler özet olarak aşağıdaki gibidir:

 • Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacakları maddede belirtilen kapsam ve şartlar dahilinde yapılandırılmıştır.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar), vadesi 15/2/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar maddede belirtilen kapsam ve şartlar dahilinde yapılandırılmıştır.
 • Geliştirme ve Destekleme Fonundan kullandırılan Irak Programı Kredilerinden, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Banka) tarafından takip edilen alacaklar maddede belirtilen kapsam ve şartlar dahilinde yapılandırılmıştır.
 • Vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık beyannamelerinde hesaplanan vergilerinin, maddede belirtilen kapsam ve şartlar dahilinde %5’inin indirim konusu yapılması hükme bağlanmıştır.
 •  Damga vergisine tabi kağıtlar arasında yer alan inşaat sektörüne ilişkin bazı sözleşmelerin damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına imkan sağlanmıştır. (Oranlarda değişiklik yoktur)
 • Bakanlar Kurulu’na tapu harç oranlarını bir katına kadar artırmaya ve onda birine kadar indirmeye yetki verilmiştir.
 • Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla;
 • Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve
 • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara

 

Yapılan konut ve iş yeri teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 • 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ek 6’ncı madde eklenerek ESNAF AHİLİK SANDIĞI kurulmuştur.
 • Kanunun muhtelif maddeleri ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

 

Söz konusu Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR