Kamuoyunda “Af Kanunu” veya “Vergi Barışı” olarak da bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 21 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuştur.

 

Söz konusu Kanun Teklifinde;

 

 • Kesinleşmiş alacaklara,

 

 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara,

 

 • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere,

 

 • Matrah artırımına,

 

 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,

 

 • İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme yapma imkânına,

 

 • Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanmasına

 

ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.

 

Kanun Teklifinin mevcut halinde imar barışı ve varlık barış düzenlemeleri ise bulunmamaktadır.

 

Teklifin kapsamına, vergiler bakımından;

 

 • 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

 

 • 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

 

 • 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları girmektedir.

 

Teklif ile aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılması öngörülmektedir:

 

 • Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına olan kesinleşmiş borçlar ile bazı kurumlara olan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması,

 

 • Dava safhasındaki işlemlere yapılandırma ve ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

 

 • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin ihtilafa gidilmeksizin çözülmesi,

 

 • 2016-2020 yılarına ilişkin matrah ve vergi artırımı,

 

 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan malların kayıtlardan çıkarılması ile kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltmeleri),

 

 • Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yeniden yapılandırılması,

 

 • İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için bir defalık yeniden değerleme yapılması imkanının sağlanması,

 

 • Sicil affı (Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanması).

 

Yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için, prensip olarak, (Kanun teklifinin ilgili maddelerinde yer alan başvuru ve ödeme süreleri saklı kalmak kaydıyla) 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idarelere başvurulması gerekmektedir.

 

Kanun kapsamında ödenecek tutarların, ilk taksitinin 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek tutarların ilk taksitinin 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi öngörülmektedir.

 

Cumhurbaşkanına başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatma yetkisi verilmektedir.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ