Sirküler Tarihi          : 02.02.2022

Sirküler No               : 2022-10

Konu                          : Ücret Gelirlerinde Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmın Vergiden İstisna Edilmesi Hak.

 

 

Bilindiği gibi, 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile; Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi düzenlenmişti.

 

Bu defa, 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “319 Seri Numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile söz konusu düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiştir.

 

Tebliğ’de yer alan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir.

 

  • 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

  • İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ancak, istisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır.

 

  • Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

 

  • Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sıra aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınmak suretiyle kümülatif matrah esas alınarak vergilendirme yapılmaktadır. İlgili dönemlerde uygulanan indirim ve istisnalar bu ödemelerin toplamına bir kez uygulanmaktadır. Dolayısıyla ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına anılan istisnanın bir kez uygulanması gerekmektedir.

 

  • Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde, söz konusu istisnanın uygulanması mümkündür.

 

  • Yapılan düzenleme ile 1/1/2022 tarihinden itibaren 193 sayılı Kanunun 32’nci maddesinde düzenlenmiş bulunan “asgari geçim indirimi” uygulaması kaldırıldığından bu tarihten itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

 

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR