Günlük Arşivler: 12 Ocak 2021

2020-100 Bazı Kazanç ve İratlardan Yapılacak Stopaj Oranlarında Değişiklik Yapılması Hak.

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Gelir Vergisi Kanunu’nun 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarında değişiklik yapılmıştır.   Serbest Döviz Fonları İçin Tevkifat Oranının Kaldırılması 2020-56 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere; 03.06.2020 tarih ve 31144 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “2604 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamında; Serbest döviz fonlarının portföy kazançları üzerinden yapılan stopaj oranı %0’dan %15’e çıkarılmıştır. 3321 Sayılı Karar ile serbest döviz fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılan %15 tevkifat oranı, 01/01/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.   Düşürülen Tevkifat Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması   2020-83 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere; 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/ 10731 sayılı kararda değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklik ile, Türk Lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faizlere ve katılım bankaları tarafından TL cinsinden ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları 30/09/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, geçici süreyle düşürülmüştü. Bu defa, 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulamanın süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Türk Lirası Cinsinden Açılan Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faizlerden Banka Tahvil Ve Bonoları İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Tevkifat Oranlarının Düşürülmesi 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 23/12/2020 tarihi ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır. Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5, Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3, Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5, 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3, 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0, 23/12/2020 tarihi ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır. 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-12T17:38:51+00:00Ocak 12th, 2021|Sirküler|

2020-99 Kira Ödemelerinde Uygulanan Stopaj İndiriminde Süre Uzatımı Hak.

2020-71 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere; 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/01/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/01/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)” ile kira ödemelerinde %20 olan vergi kesintisi (stopaj) oranı 31.12.2020 tarihine kadar %10’a düşürülmüştür.   Bu defa, 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlenmenin uygulama süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.   3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-12T17:32:11+00:00Ocak 12th, 2021|Sirküler|

2020-98 Düşürülen KDV Oranlarında Süre Uzatımı ve Covid-19 Aşılarının Tesliminde KDV Oranı Hak.

2020-70 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere; 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)” ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları 31.12.2020 tarihine kadar indirilmiştir.   Bu defa, 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlenmenin uygulama süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.   Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının ithal ve tesliminde KDV Oranı 31.12.2021 tarihine kadar %8’ den %1’ e indirilmiştir.   KDV indirimine gidilen sektörler, eski ve yeni oranlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.   3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-12T17:30:19+00:00Ocak 12th, 2021|Sirküler|

2020-97 Kısa Çalışma Uygulamasında Süre Uzatımı Hak.

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları doğrultusunda; Kısa Çalışma Ödeneği başvuru tarihi ve ödeme süresi uzatılmıştır.   Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31.12.2020 tarihinden 31.01.2021 tarihine,   Kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.   3316 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   3317 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-12T17:23:17+00:00Ocak 12th, 2021|Sirküler|

2020-96 Reeskont Oranında Değişiklik Yapılması Hak.

Bilindiği gibi, 15.06.2020 tarih ve 2020-59 sayılı sirkülerimizde açıkladığımız üzere; 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği ile; Vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda;   Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %12,75’ den %9’a,   Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %13,75’ den %10’a   düşürülmüştür.   Bu defa, 19.12.2020 tarih ve 31339 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği ile;   Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9’dan %15,75’e,   Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10’dan %16,75’e   çıkarılmıştır.   Belirlenen oranlar 19.12.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.   Buna göre, 2020 yılı dördüncü geçici vergi döneminden başlayarak, yeni bir oran belirleninceye kadar yapılacak reeskont işlemlerinde, senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse, 19.12.2020 tarihinden itibaren yıllık %16,75 oranının alınması gerekmektedir.   Diğer taraftan, 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak kanuni temerrüt faiz oranı da %16,75 olarak değişmiştir.    Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-12T17:21:05+00:00Ocak 12th, 2021|Sirküler|