Bilindiği gibi, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 7194 Sayılı Kanun” un 30-37 nci maddeleri kapsamında “Değerli Konut Vergisi” adıyla yeni bir vergi ihdas edilmiştir.

 

Daha sonra, 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7221 Sayılı Kanun” ile “Değerli Konut Vergisi Uygulaması” önemli ölçüde değiştirilerek yürürlük tarihi 2021 yılına ertelenmiştir.

 

Bu defa söz konusu uygulamaya ilişkin 15.01.2021 tarih ve 31365 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiştir.

 

 

  • KAPSAM

 

Değerli Konut Vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlar için ihdas edilmiştir.

 

Değerli konut vergisi uygulamasında “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade etmektedir. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacaktır. Bina vergi değeri, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden ilgililerince temin edilecektir.

 

Buna göre, bina vergi değeri 2020 yılında 5.000.000 TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmaz sahipleri değerli konut vergisinin mükellefi olup, 2021 yılında değerli konut vergisini beyan edip ödemekle yükümlüdür.

 

  • DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN MATRAHI

 

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 
5.227.000 TL’yi aşan kısmı için(Binde 3)
10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 
7.842 TL, fazlası için(Binde 6)
10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, 
fazlası için(Binde 10)

 

(Tutarlar, 78 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ ne göre revize edilmiştir.)

  • İNŞAAT FİRMALARINA İLİŞKİN MUAFİYET

 

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaf olacaklardır. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanacaktır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün değildir.

 

  • VERGİNİN BEYANININ YAPILACAĞI YER

 

Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine vereceklerdir.

 

Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine gönderilecektir.

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR