24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” kapsamında;

Mücbir sebep kapsamında beyanname verme ve ödeme süreleri uzatılan mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

 

  • MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER

  1. a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

  1. b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

  1. c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur. 

  • ANA FAALİYET ALANININ BELİRLENMESİ

Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

 

  • ERTELENEN VERGİ ÖDEVLERİ

Tebliğ kapsamında ertelenen vergi ödevlerine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

DÖNEMKONUBEYAN TARİHİÖDEME TARİHİYENİ BEYAN TARİHİYENİ ÖDEME TARİHİ
2020/MARTMuhtasar Beyannameler27.04.202027.04.202027.07.202027.10.2020
Kdv Beyannameleri27.04.202027.04.202027.07.202027.10.2020
BA-BS Formları30.04.202027.07.2020
E-Defter Oluşturma30.04.202027.07.2020
E-Defter Beratların Yüklenmesi30.04.202027.07.2020

DÖNEMKONUBEYAN TARİHİÖDEME TARİHİYENİ BEYAN TARİHİYENİ ÖDEME TARİHİ
2020/NİSANMuhtasar Beyannameler27.05.202027.05.202027.07.202027.11.2020
Kdv Beyannameleri27.05.202027.05.202027.07.202027.11.2020
BA-BS Formları01.06.202027.07.2020
E-Defter Oluşturma01.06.202027.07.2020
E-Defter Beratların Yüklenmesi01.06.202027.07.2020

DÖNEMKONUBEYAN TARİHİÖDEME TARİHİYENİ BEYAN TARİHİYENİ ÖDEME TARİHİ
2020/MAYISMuhtasar Beyannameler26.06.202026.06.202027.07.202028.12.2020
Kdv Beyannameleri26.06.202026.06.202027.07.202028.12.2020
BA-BS Formları30.06.202027.07.2020
E-Defter Oluşturma30.06.202027.07.2020
E-Defter Beratların Yüklenmesi30.06.202027.07.2020

  • SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda;

  • Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

  • 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

  • Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ