Bilindiği gibi, 05.02.2020 tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2)” ile plastik poşetler dışında kalan diğer ürünler için ödenecek “Geri Kazanım Katılım Payı” nın beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu defa, 22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)” ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

2 No.lu Tebliğ ile kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğer mükellefler için 3 aylık olarak belirlenen beyan dönemi, 3 No.lu Tebliğ ile bütün mükellefler için 2020 yılına yönelik 6 ay, izleyen yıllar için ise 3 ay olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla, 2020 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin GEKAP Beyannamelerinin 31.07.2020 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 3 No.lu Tebliğ’in yayım tarihinden önce Ocak ve Şubat 2020 dönemi için beyanname vermiş olan mükellefler, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi için verecekleri beyannamelerde, daha önce beyanda bulundukları bu dönemlere ait bilgileri hesaplamaya dahil etmeyeceklerdir.

Ayrıca, Ocak ve Şubat 2020 dönemi için beyanname vermiş olan mükellefler, tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarını 31.07.2020 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ