Günlük Arşivler: 20 Kasım 2019

2019-20 Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Hak.

Bilindiği gibi, 15.07.2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş olup, Ajans’ ın faaliyetlerinde kullanılmak üzere kanun kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilerden söz konusu Ajans’a “Turizm Payı”  ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Bu defa, 02.11.2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)” ile “Turizm Payı” düzenlemesinin usul ve esasları belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-11-20T11:49:25+03:00Kasım 20th, 2019|Duyurular|

2019-19 BA BS Ceza İşlemlerine İlişkin Duyuru Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İnternet Vergi Dairesi’nde yayımlanan “Duyuru” kapsamında; BA-BS formlarına ait ceza ihbarnamelerinin 1.10.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenerek tebliğ edileceği bildirilmiştir. Söz konusu duyurunun tam metni aşağıdaki gibidir. “Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları ile satışlarını Ba-Bs formları ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu yükümlüğün yerine getirilmemesi durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2019/Ağustos ve takip eden dönemlere ilişkin olarak verilmesi gereken Ba-Bs formlarına yönelik (süresinden sonra veya süresinden sonra düzeltme amacıyla verilenlere ilişkin) cezalara ait ihbarnameler 1/10/2019 tarihinden itibaren bahse konu formların verilmesi sırasında elektronik ortamda düzenlenerek tebliğ edilecektir. 2019/Ağustos öncesine ait dönemlere ilişkin Ba-Bs formlarına uygulanması gereken cezalar ile söz konusu dönem ve sonrasına ait dönemlerde verilmesi gerektiği halde süresinde verilmeyenlere ilişkin cezalara yönelik işlemler ise mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğü veya mal müdürlüğü tarafından yerine getirilmeye devam edilecektir.” Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-11-20T11:48:08+03:00Kasım 20th, 2019|Duyurular|

2019-18 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2019) İtibariyle Uygulanacak Kurlar Hak.

Sayın müşterilerimiz, Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi sonunda (30.09.2019) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.  Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği) DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5,6591 5,6693 5,6552 1 EURO 6,1836 6,1947 6,1792 1 AVUSTURALYA DOLARI 3,8156 3,8405 3,7981 1 DANİMARKA KRONU 0,82689 0,83095 0,82631 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6,9487 6,9849 6,9438 1 İSVİÇRE FRANGI 5,6857 5,7222 5,6772 1 İSVEÇ KRONU 0,57617 0,58214 0,57577 1 KANADA DOLARI 4,2621 4,2813 4,2463 1 KUVEYT DİNARI 18,4945 18,7365 18,2171 1 NORVEÇ KRONU 0,62163 0,62581 0,62120 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,5087 1,5114 1,4973 100 JAPON YENİ 5,2294 5,2640 5,2101 Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-11-20T11:46:39+03:00Kasım 20th, 2019|Duyurular|

2019-55 KDV İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 13.11.2019 tarih ve YMM/2019-1 sayılı “Yemini Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler” kapsamında; Yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-11-20T11:38:09+03:00Kasım 20th, 2019|Sirküler|

2019-54 Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Geçiş Takvimi Hak.

Bilindiği gibi, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)” ile elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan geçiş sürelerine ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir. Uygulama Kapsama Giren Mükellef Grupları Zorunluluk Tarihi e- Fatura 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler 01.07.2020 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler 01.07.2020 Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları 01.01.2020 Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 e-Arşiv fatura Hali hazırda e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükellefler 01.01.2020 Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 01.01.2020 e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar (vergi mükellefleri arası 5.000TL, nihai tüketicilere 30.000TL ve üzeri) 01.01.2020 e-İrsaliye ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler 01.07.2020 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler 01.07.2020 Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler 01.07.2020 Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler. 01.07.2020 e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler 01.07.2020 Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. 01.07.2020 e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 e-SMM Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları 01.06.2020 e-MM e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar 01.07.2020 Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 e-Bilet Kara ve Deniz Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Yapan Mükellefler 01.01.2021 Sinema İşletmeleri 01.07.2020 Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-11-20T11:35:46+03:00Kasım 20th, 2019|Sirküler|

2019-53 E-Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)” ile elektronik defter uygulamasında bazı değişikliklere gidilmiştir. Yapılan düzenleme ile; E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ve Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler, Elektronik defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmıştır. Aylık berat dosyası oluşturma ve izleyen 3 ay içinde GİB sistemine yükleme işlemi için, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında, geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirebilme imanı getirilmiştir. (Yürürlük:1.1.2020) Elektronik defterlerin veri güvenliğini sağlamak amacıyla ikincil kopyaların Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde ya da Başkanlıktan izin almış kuruluşlar bünyesinde saklanma zorunluluğu getirilmiştir. Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait e-imza veya mali mühürle imzalanması ve gönderilmesi durumuna ilave olarak; Defter kayıtlarını tutan meslek mensubu ya da e-defter yazılım firmasının elektronik imzası ile gönderilmesine de imkan tanınmıştır. (Yürürlük:1.1.2020) Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-11-20T11:30:48+03:00Kasım 20th, 2019|Sirküler|

2019-52 Adres Değişikliği İşlemlerine İlişkin 510 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Hak.

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:240)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:510)” ile söz konusu Tebliğ’de yer alan “B-İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ” bölümünde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan düzenleme ile; Adres değişikliğine ilişkin bildirimler sadece yeni vergi dairesine yapılacak, Yeni vergi dairesindeki işlemler tamamlandıktan sonra eski vergi dairesindeki terk işlemleri elektronik ortamda otomatik olarak gerçekleşecek, Adres değişikliği yapan mükelleflerin ellerinde bulunan kullanılmamış belgelerin yeni iş yerinde kullanılması için yapılacak başvurunun İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapılması halinde kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir. 510 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’ ne ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-11-20T11:28:35+03:00Kasım 20th, 2019|Sirküler|

2019-51 Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Hak.

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)” ile elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre elektronik uygulamalara geçiş tarihleri aşağıdaki gibidir. E- FATURA UYGULAMASI KAPSAM GEÇİŞ TARİHİ a) 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayri safı iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. c) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. ç) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. d) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere ÖZEL FATURA ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 1/7/2020 tarihinden) itibaren E- ARŞİV FATURA UYGULAMASI KAPSAM GEÇİŞ TARİHİ e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları 1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur. 1/1/2020 tarihinden itibaren E- İRSALİYE UYGULAMASI KAPSAM GEÇİŞ TARİHİ 1- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 1/7/2020 tarihine kadar 2- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki [...]

2019-11-20T11:27:08+03:00Kasım 20th, 2019|Sirküler|

2019-50 2019 Yılı 3.Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirim Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 14.10.2019 tarihinde yayımlanan “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53” ile 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %16,97 olarak belirlenmiştir. Buna göre;  04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde %16,97 oranında artırılarak kullanılabilecektir. 04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır. 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %6,53 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar üçüncü geçici vergi döneminde %6,53 oranında artırılarak dikkate alınacaktır. 53 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri’ ne ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-11-20T11:25:48+03:00Kasım 20th, 2019|Sirküler|

2019-49 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:27)” ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Bazı Minibüslere KDV İstisnası Getirilmiştir.  KDV Kanunu’nun 13/d maddesine göre; Yatırım teşvik belgesi kapsamında satın alınan veya ithal edilen makine ve teçhizat KDV’den istisna olup, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde taşıt araçlarının bu kapsamda olmadığı, dolayısıyla istisnadan faydalanamayacağı belirtilmiştir. Yapıla düzenleme ile; Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek minibüsler KDV istisna kapsamına alınmıştır.  2- Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnasının Kapsamı Genişletilmiştir. KDV Kanunu’nun 13/f maddesine göre; Ulusal güvenlik kuruluşlarına yönelik olarak yapılan bazı teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. Bu Tebliğ ile istisnanın kapsamı aşağıdaki şekilde genişletilmiştir. Ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de bu istisna kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir. 3- Yurtdışında Mukim Kişilere Yapılan Konut ve İşyeri Satışında Döviz Bedelinin Alıcının Dışındaki Kişiler Tarafından da Yapılabileceği Hükme Bağlanmıştır. KDV Kanunu’nun 13/i maddesine göre; Yeni yapılmış konut ve işyerlerinin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek şartıyla yurtdışında mukim kişilere ve kuruluşlara satışı KDV’den istisnadır. Tebliğ’de yapılan düzenleme ile; Döviz gönderme işlemini alıcının dışındaki kişilerin de yapabileceği hükme bağlanmış, usul ve esaslar belirlenmiştir. 4- Türkiye Diyanet Vakfına Yapılan Teslim ve Hizmetlerin KDV İstisnası Kapsamında Olduğu Hükme Bağlanmıştır. KDV Kanunu’nun 13/k maddesine göre; Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır. Tebliğ’de yapılan düzenleme ile; Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetlerin de istisna kapsamında olduğu belirtilmiştir. 5- İndirimli Teminat Uygulaması (İTUS) ve Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) Uygulamasına İlişkin Tebliğ Metni Yeniden Düzenlenmiştir.  KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca; Kendilerine İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) sertifikası veya Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) sertifikası verilen mükelleflerden vergi borcunu ödemeyenlerin sertifikası iptal edilmektedir. Aynı Tebliğ’de; Takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen kaldırılması halinde; yargı kararının İdare'ye tebliğ edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı tarihi içine alan dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerde “İTUS Uygulaması” veya “HİS Uygulaması” kapsamında işlem yapılabileceği belirtilmektedir. Yapılan değişiklikle Tebliğ’de yer alan “nihai” ibareleri Tebliğ metninden çıkarılmıştır. Dolayısıyla, [...]

2019-11-20T11:24:44+03:00Kasım 20th, 2019|Sirküler|
Load More Posts