Günlük Arşivler: 12 Ekim 2018

2018-48 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödenmesi Gereken İlk Taksit Süresinin Uzatılması Hak.

Bilindiği gibi, kamuoyunda “Torba Yasa” “Af Kanunu” veya “Vergi Barışı” olarak bilinen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun” 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu kanunun 2,3,4 ve 5 inci maddeleri kapsamında yapılandırma başvurusu yapan mükelleflerin 1.10.2018 tarihine kadar ödemesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15.10.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. (140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2018-50 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 21) Hak.

10.10.2018 tarih ve 30561 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “KDV Genel Uygulaması Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:21)” de yer alan düzenlemelere ilişkin konu özeti ile bahse konu tebliğin eski ve güncel metinleri karşılaştırmalı olarak tablolar halinde bilgilerinize sunulmuştur. 04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizinin alıcıdan aranır. Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır. Aynı Tebliğin (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna eklenen cümle aşağıdaki gibidir. Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınmaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır. Aynı Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci paragrafında yer alan “ay içi hesaplamalarda ibaresinin “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir. KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler sonrasında tebliğin ilgili bölümlerinin güncel metinleri, eski metinler ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 21) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

10.10.2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; - Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu tevkifat uygulaması kapsamındaki bir işleme ilişkin olarak alıcının KDV tevkifatını beyan etmemesi/eksik beyan etmesi durumunda yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar netleştirilmiştir. - KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan istisna kapsamında üniversitelere bağışlanacak tesise ilişkin inşaat ruhsatının alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında inşaat ruhsatı yerine üniversitenin inşaatla ilgili biriminin uygun görüşünün yeterli olduğu belirtilmiştir. - İndirimli orana tabi işlemlerde azami iade tutarının belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.