2018-25 Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun (TORBA KANUN)

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun (TORBA KANUN) 27.03.2018 tarih ve 30373 (II. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu kanun metninde yer alan ve tarafımızca önemli görülen konular aşağıda detaylıca açıklanmıştır. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER Yenilenebilir Enerji Üretimine İlişkin Düzenleme 7103 sayılı Kanun Madde 3; Konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılmasının teşviki amacıyla, bu şekilde üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınmıştır. (Yürürlük: Yayım tarihi) Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmetinin Vergiden Muaf Tutulması 7103 sayılı Kanun Madde 4; Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılmıştır. (Yürürlük: Yayım tarihi) Çalışanlara Yapılan Tazminat Ödemelerinin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenleme 7103 sayılı Kanun Madde 5; Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemelerin, kıdem tazminatı hesabına ilişkin istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla, ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutar hesaplanırken 7/b bendindeki ödemeler de dahil edilerek toplam rakam üzerinden istisna uygulanması ve istisnayı aşan tutarın ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan söz konusu madde ile;  Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemelerin ve yardımların ücretin bir unsuru olduğu hükme bağlanmıştır. Net Ücretin, Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Asgari Ücretin Altında Kalması Durumuna İlişkin Düzenleme 7103 sayılı Kanun Madde 6; Yapılan düzenleme ile bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, net ücreti vergi tarifesi nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (Temmuz ayından sonra ise Temmuz ayında geçerli olan net ücret) altında kalanlara, net ücretlerinde meydana gelen azalmaları telafi edecek şekilde kalıcı olarak ilave asgari geçim indirimi sağlanmıştır. (Yürürlük: Yayım tarihi) KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER Bölgesel Yönetim Merkezlerine İlişkin Kurumlar Vergisi Muafiyeti 7103 sayılı Kanun Madde 74; Yapılan düzenleme ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. Maddesinin 1 inci fıkrasının ö bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerine sağlanan kurumlar vergisi muafiyeti 1.1.2019 itibariyle kaldırılmıştır. Tasfiye Edilen Kurumların Vergi Borçlarına İlişkin Düzenleme 7103 sayılı Kanun Madde 74; Yapılan düzenleme ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin 9 uncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan hüküm aynı haliyle Vergi Usul Kanunu’nun 10 uncu maddesine taşınmıştır. VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İstenen Belgelere İlişkin Düzenleme 7103 sayılı Kanun Madde 8; Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerden talep edilen bilgilerin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmadığına ilişkin düzenleme yapılmıştır. İmha Edilmesi Gereken Emtianın Takdir Komisyonu Kararı Olmadan Yapılabilmesi 7103 sayılı Kanun Madde 10; Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, Maliye Bakanlığı’ nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Takdir Komisyon Kararı olmadan mükellefler tarafından [...]