29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;

Vergiden müstesna yemek haddi yeniden değerleme oranında artırılmıştır ve 2018 yılında uygulanacak had 16,00 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmiştir.

Buna göre, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 16 TL’ dir. (KDV Hariç)

 

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR