13.03.2017 tarih ve 2017-18 sayılı sirkülerimizde ele aldığımız 6824 Sayılı Kanun ile getirilen KDV istisnasına ilişkin usul ve esaslar, 05.05.2017 tarih ve 30057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 12 No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

6824 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi ile;

“Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.)”

KDV’ den istisna edilmişti.

  • KDV istisnası kapsamında teslim edilebilecek taşınmazların aşağıdaki 3 kritere uyması gerekir;
SİRKÜLERİ İNDİR