Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri Numaralı Tebliğ ile KDV uygulamalarında önemli değişiklikler olmuştur.

Müşavirliğimizce önemli görülen konular aşağıda açıklanmıştır. Tebliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • KDV Genel Uygulama Tebliği I/C-2.1.3.1 “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” bölümünün “b” bendinde yer alan “BELİRLENMİŞ ALICILAR” listesine Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdareleri ibaresi eklenmiştir.

 

 • HEKİMLERİN işgücü temin hizmeti tanımına girecek şekilde tahsis edilmesinde KDV TEVKİFATI UYGULANMAYACAĞI açıklığa kavuşturulmuştur.

 

Örnek olarak hekimleri bordrolamakta olan bir şirket, kadrosundaki bir hekimi bir hastaneye işgücü olarak tahsis ettiğinde %8 KDV oranlı ve tevkifatsız fatura düzenleyeceği konusuna açıklık kazandırılmıştır.

 

 • KDV Tevkifatının uygulamada yersiz yapılması veya hatalı oran üzerinden yapılması halinde önceden mutlak suretle düzeltme yapmak gerekiyordu. Madde 3’ de getirilen düzenleme ile iki tarafın da düzeltme yapmak istemediği ve Hazinenin kaybının olmadığı durumlarda düzeltme zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

 • KDV Tevkifatından Kaynaklanan İade Haklarının mahsup yoluyla kullanılmasına ilişkin;

 

Tebliğin I/C-2.1.5.2.1 numaralı bölümündeki ilk grup; 5.000 TL’yi geçen iade haklarına yönelik olarak teminat verilmesi suretiyle mahsup yaptırılabilmesi imkanı yürürlükten kaldırılmıştır. Bu grupta mahsup yaptırabilmek sadece olumlu vergi inceleme raporu sonrasında mümkündür.  

 

 

Tebliğin I/C-2.1.5.2.1 numaralı bölümündeki ikinci grup; tevkifatlı işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL üzerinde olan mahsuben iade taleplerinin teminat verilerek yaptırılması durumunda, eskiden teminat çözümü, istenirse vergi inceleme raporuna, istenirse YMM tasdik raporuna göre yapılabilmekte iken, sadece YMM raporuyla yapılabilir hale getirilmiştir.

 

 • İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik Durumu

 

11 Seri Numaralı Tebliğin 6. Maddesine göre; ihracatçı, imalatçının aleyhine oluşan kur farkı veya fiyat farkını, KDV siz olarak fatura edecek, imalatçının KDV iade hakkı da bu faturada olması gereken KDV kadar küçülecektir.

 

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında KDV ödemeksizin hammadde temin edip, ürettiği malları KDV Kanununun geçici 17. maddesi kapsamında İHRAÇ KAYITLI olarak teslim eden mükelleflerin iade işlemleri;

 

Eskiden ihraç kayıtlı teslim KDV tutarından DİİB sayesinde ödenmemiş olan KDV tutarı düşülmek suretiyle kısıtlama yapılmaktaydı.

 

Yeni tanıma göre, ihraç kayıtlı teslim matrahından, DİİB kapsamında KDV ödenmeksizin yapılan alıma ilişkin matrah indirilecek, KDV iade tutarı, aradaki farkın genel KDV oranı (0,18) ile çarpılması suretiyle bulunan tutarla sınırlı olacaktır.

 

 • Serbest Bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV istisnası kapsamına alınmıştır.
 • İnşaat iadelerine ilişkin Tebliğin III/B-3.1.3.1. bölümüne; “Diğer taraftan 150 m²’ nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilebilecektir.” İbaresi eklenmiştir.
 • İndirimli Oran KDV İadelerinde mahsubun kapsamı genişletilmiş olup, “ Mükellefin kendisine ait; ithalde alınanlar da dahil vergi borçlarına, sosyal sigorta primi borçlarına ve (%51) veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçları ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri, elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlarına” ibaresi eklenmiştir.
 • KDV Kanunu’nun 29/3. maddesine göre KDV İNDİRİM HAKKI, VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN VUKU BULDUĞU TAKVİM YILI AŞILMAMAK ŞARTIYLA ve KDV indiriminin dayanağını teşkil eden vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

Takvim yılının aşılmaması şartı aşağıdaki 3 durumda geçerli değildir;

1-“Diğer taraftan, düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilir.

2-Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür.

 

3-KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirim konusu yapılabilir.”

 • DİİB sayesinde KDV ödemeksizin üretim girdisi temin eden imalatçılar, ürettikleri malları KDV’li olarak herhangi bir firmaya satıp ihraç ettirerek belgelerini kapatabilecekler, KDV ödeyerek bu malı temin eden ihracatçılar da, KDV iadesi alırken DİİB nedenli olarak engelle karşılaşmayacaklardır.
 • TEMİNAT VERİLMEK SURETİYLE KDV İADESİ ALINAN HALLERDE, bu teminat YMM tasdik raporu ile çözülecek ise, iadenin alındığı tarihten itibaren ALTI AY İÇİNDE VEYA TALEP EDİLMESİ ŞARTIYLA EK ALTI AYLIK SÜREDE YMM TASDİK RAPORUNUN VERİLMESİ GEREKTİĞİ, aksi takdirde teminat karşılığı yapılan iadenin incelemeye sevk edileceği ve teminatın vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülebileceği belirtilmiştir.
 • Özel esaslara tabi olanlar hariç, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerde, iade tutarının %120’si oranında (İTUS Sertifikası sahibi mükellefler %60) banka teminat mektubu verilmesi halinde, iade işleminin beş iş günü içinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR