25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile;

  • 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(1) Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.

 

(2) Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.”

 

Yapılan düzenleme ile; asıl işveren-alt işveren ilişkisinin İş Müfettişleri tarafından incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporunun bölge müdürlüğünce işverenlere tebliğ edildiği tarihten itibaren altı iş günü içerisinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine yapılacak itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü olarak değiştirilmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR