27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “51 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile;

01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak istisna tutarları 2019 yılı yeniden değerleme oranında (%22,58) artırılarak tespit edilmiştir.

Buna göre 2020 yılında vuku bulacak ivazsız intikaller için geçerli olan istisna hadleri aşağıdaki gibidir.

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL.

Diğer taraftan, 1/1/2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR