27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “64 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile;

01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak maktu damga vergisi tutarları ve azami damga vergisi tutarı %22,58 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar, bahse konu Tebliğ ekinde bulunan 1 sayılı Tablo’ da yer almaktadır.

Diğer taraftan, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır da yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 tarihinden itibaren 3.239.556,40 Türk Lirası olmuştur.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR