19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)” ile elektronik defter uygulamasında bazı değişikliklere gidilmiştir.

Yapılan düzenleme ile;

  • E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ve
  • Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler,

Elektronik defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmıştır.

  • Aylık berat dosyası oluşturma ve izleyen 3 ay içinde GİB sistemine yükleme işlemi için, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında, geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirebilme imanı getirilmiştir. (Yürürlük:1.1.2020)

  • Elektronik defterlerin veri güvenliğini sağlamak amacıyla ikincil kopyaların Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde ya da Başkanlıktan izin almış kuruluşlar bünyesinde saklanma zorunluluğu getirilmiştir.
  • Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait e-imza veya mali mühürle imzalanması ve gönderilmesi durumuna ilave olarak; Defter kayıtlarını tutan meslek mensubu ya da e-defter yazılım firmasının elektronik imzası ile gönderilmesine de imkan tanınmıştır. (Yürürlük:1.1.2020)

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ