10.10.2018 tarih ve 30561 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “KDV Genel Uygulaması Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:21)” de yer alan düzenlemelere ilişkin konu özeti ile bahse konu tebliğin eski ve güncel metinleri karşılaştırmalı olarak tablolar halinde bilgilerinize sunulmuştur.

  • 04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizinin alıcıdan aranır.

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.

  • Aynı Tebliğin (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna eklenen cümle aşağıdaki gibidir.

Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınmaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır.

  • Aynı Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci paragrafında yer alan “ay içi hesaplamalarda ibaresinin “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler sonrasında tebliğin ilgili bölümlerinin güncel metinleri, eski metinler ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR