18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun (Torba Yasa)” nın 16 ncı maddesi kapsamında “İmar Barışı” ndan faydalanan ve sahibi olduğu taşınmaz için “Yapı Kayıt Belgesi” alanlar;

  • Konutlar için %3
  • Ticari kullanımdaki taşınmazlar için %5

oranında ödeme yapacaklardır.

Yapılacak bu ödemelerin gider yazılabileceği ya da taşınmazın maliyetine eklenebileceği kanaatindeyiz.

Görüşümüzün dayanağı;

  • 7143 sayılı Kanun’ da söz konusu ödemelerin gider yazılamayacağına ilişkin her hangi bir hüküm bulunmamaktadır.
  • Gelir Vergisi Kanunu Madde 40/6 uyarınca; “İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar” gider yazılabilir.
  • Vergi Usul Kanunu Madde 270 uyarınca; “Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.” Madde hükmüne göre yapılacak ödemenin ilgili taşınmazın maliyetine eklenebileceği kanaati oluşmaktadır.

Diğer taraftan, yapılacak işleme dayanak oluşturulması için “özelge” talebinde bulunulması tavsiye edilir.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ