18.08.2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile;

  • 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre yıllık ücretli izne hak kazanan işçiler, izin sürelerini bir bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla bölümler halinde kullanabilecektir.

  • Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

  • İlgili yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR