Monthly Archives: Temmuz 2018

//Temmuz

2018-39 Genç Girişimci Teşvik Uygulamasına İlişkin 2018-28 Sayılı Genelge Hak.

Bilindiği gibi, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 22 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “k) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” Söz konusu kanun hükmünün uygulanmasına ilişkin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 19.07.2018 tarihinde 2018/28 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ilgili teşvik uygulaması hakkında detaylıca açıklama yapılmıştır. 2018/28 sayılı Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR  

2018-43 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2018) İtibariyle Uygulanacak Kurlar Hak.

Sayın müşterilerimiz, Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi sonunda (30.06.2018) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.  Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği) Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2018-44 01.07.2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı Hak.

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 8 Sıra No.lu Genelge ile; 01.07.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 5.434,42 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR  

2018-38 01.07.2018 Tarihinden İtibaren BES’ e Otomatik Katılım Sağlayacak İşyerleri Hak.

Bilindiği gibi, 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen Ek 2. Madde ve Geçici Madde 2 kapsamında, kırk beş yaşını doldurmamış çalışanların otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil edilmesinde kademeli geçiş öngörülmüş olup, aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. KAPSAM GEÇİŞ TARİHİ ·         1.000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör şirketleri ·         1 Ocak 2017   ·         Memurlar ·         1 Nisan 2017   ·         250-999 çalışanı bulunan özel sektör şirketleri   ·         1 Nisan 2017   ·         100-249 çalışanı bulunan özel sektör şirketleri   ·         1 Temmuz 2017   ·         Mahalli İdareler ve KİT’ler   ·         1 Ocak 2018   ·         50-99 çalışanı bulunan özel sektör şirketleri   ·         1 Ocak 2018   ·         10-49 çalışanı bulunan özel sektör şirketleri   ·         1 Temmuz 2018   ·         5-9 çalışanı bulunan özel sektör şirketleri   ·         1 Ocak 2019   ·         1-4 çalışanı bulunan özel sektör şirketleri   ·         1 Temmuz 2019     Söz konusu düzenlemeye istinaden; çalışan sayısı 10 - 49 arasında olan özel sektör şirketleri 01.07.2018 tarihi itibariyle kapsama girmişlerdir. NOT: Çalışan sayısının tespitinde kapsama alınma tarihleri itibariyle en güncel SGK verileri dikkate alınmakta ve birden fazla işyeri olan işverenler için çalışanların toplam sayısı dikkate alınmaktadır. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR