213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hükme bağlanmış ve mükelleflerin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için gereken şartlar beş bent halinde sayılmıştır.

 

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 12.09.2017 tarih ve VUK-95/ 2017-8 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile;

 

“Başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükellefler uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmemekte, pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmesi ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire sevk edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.”

Denilmiştir.

Dolayısıyla, mükelleflerin sırf pişmanlıkla beyanname vermeleri hasebiyle vergi incelemesine ve takdire sevk edilmeyeceği Maliye Bakanlığı tarafından bir kez daha teyit edilmiştir.

 

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR