Aylık Arşivler: Nisan 2021

2021-14 Kısa Çalışma Ödeneğinde ve Turizm Sektöründe KDV İndiriminde Süre Uzatımı Hak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre;   Tüm sektörler için geçerli olmak üzere Kısa Çalışma Ödeneğinin 3 ay süreyle Haziran 2021 sonuna kadar uzatılacağı,   Turizm sektöründe Mayıs 2021’ de sona erecek olan KDV indiriminin ise Haziran 2021 sonuna kadar uzatılacağı belirtilmiştir.   Düzenlemeler, Resmi Gazete’ de yayımlandıktan sonra ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-04-22T12:46:15+00:00Nisan 22nd, 2021|Duyurular|

2021-44 SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödemeyenlere Yeni İmkan Sağlanması Hak.

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar nedeniyle yapılandırmaya başvuran işverenlerin ilk taksit ödemesi 31/03/2021 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihe kadar ilk taksiti ödeyemeyenlerin SGK yapılandırması ise bozulmuştur.   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 16.04.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Genelge ile 2020/45 sayılı Genelge’ de değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda;   Yapılandırma ilk taksitini ödeyip ödemediği göz önünde bulundurulmaksızın 30/04/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödeme talebinde bulunulması ve peşin olarak hesaplanan borcun 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/04/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde yapılandırma geçerli olacaktır.   Dolayısıyla, ilk taksitini ödemediği için yapılandırması bozulan mükelleflere 30/04/2021 tarihine kadar ödeme yapması koşuluyla yapılandırmalarını devam ettirebilme imkanı getirilmiştir.   Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-22T12:45:26+00:00Nisan 22nd, 2021|Sirküler|

2021-43 Kripto Paraların Ödemelerde Kullanılmasının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik Hak.

16.04.2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” kapsamında;   Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.   Yönetmelik 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.   Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder. Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.   Söz konusu Yönetmelik’e uyulmaması durumunda 6493 Sayılı Kanun’da yer alan alt limiti 20.000 TL, üst limiti ise 500.000 TL olarak belirlenmiş idari para cezaları uygulanabilecektir. Bir menfaat temin edilmiş olması durumunda verilecek idari para cezasının söz konusu menfaatin iki katından az olmayacağı da ayrıca hükme bağlanmıştır.   Diğer taraftan 6493 Sayılı Kanun’da suçun çeşidine göre hapis cezaları da öngörülmektedir.   Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-19T11:08:31+00:00Nisan 19th, 2021|Sirküler|

2021-42 İşten Çıkış Kodlarında Yapılan Değişiklik Hak.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2013/11 Sayılı Genelge’ de değişiklik yapılmasına ilişkin 01.04.2021 tarih ve 2021/9 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.   Yayımlanan Genelge kapsamında işten ayrılış kodlarından "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu çıkarılmış ve işten ayrılış kodlarına yeni kodlar ilave edilmiş olup, aşağıdaki gibidir.   42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a 43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b 44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c 45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d 46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e 47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f 48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g 49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h 50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı   Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-19T11:07:34+00:00Nisan 19th, 2021|Sirküler|

2021-41 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirim Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği Hak.

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 18.03.2021 tarihinde yayımlanan “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 56” ile 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %10,09 olarak tespit edildiği belirtilmiştir.   Buna göre;     04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde %10,09 oranında artırılarak kullanılabilecektir.   04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.   2021 yılı birinci geçici vergi döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %8,21 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde %8,21 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-19T11:02:55+00:00Nisan 19th, 2021|Sirküler|

2021-13 Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2021) İtibariyle Uygulanacak Kurlar Hak.

Sayın müşterilerimiz,   Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi sonunda (31.03.2021) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.   Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği)   DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 8,3260 8,3410 8,3201 1 EURO 9,7741 9,7917 9,7672 1 AVUSTURALYA DOLARI 6,3252 6,3765 6,3061 1 DANİMARKA KRONU 1,3124 1,3189 1,3115 1 İNGİLİZ STERLİNİ 11,4324 11,4920 11,4244 1 İSVİÇRE FRANGI 8,8191 8,8757 8,8059 1 İSVEÇ KRONU 0,94993 0,95977 0,94927 1 KANADA DOLARI 6,6004 6,6302 6,5760 1 KUVEYT DİNARI 27,3906 27,7490 26,9797 1 NORVEÇ KRONU 0,96986 0,97638 0,96918 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 2,2200 2,2240 2,2034 100 JAPON YENİ 7,5324 7,5823 7,5045     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-04-19T11:00:40+00:00Nisan 19th, 2021|Duyurular|

2021-40 4A Çalışanlar İçin Çalışmadı Bildirim Web Servisi Versiyonu Hak.

Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır.   Sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğinden faydalanabilmesi için, sağlık raporu alması ve ilgili sürelerde çalışılmadı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimlerden biri çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından, diğeri ise muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 01(istirahat) eksik gün nedeni veya “istirahat süresinde çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi ile yapılmaktadır.   Söz konusu yeni uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmıştır.   Web uygulaması olmaksızın bildirim yapılması amacıyla hali hazırda kullanılan bilgi sistemleri otomasyon yazılımlarına entegre olacak şekilde ws-vizite web servisi işverenlerin hizmetine sunulmuştur.   Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-05T17:48:20+00:00Nisan 5th, 2021|Sirküler|

2021-39 Mevduat Faizleri ve Kar Paylarına Uygulanan Tevkifat Oranlarının Düşürülmesine İlişkin Süre Uzatımı Hak.

Bilindiği gibi, 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/ 10731 sayılı kararda değişikliğe gidilmiştir.   Yapılan değişiklik ile;   Türk Lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faizlere ve katılım bankaları tarafından TL cinsinden ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştür. (31.12.2020’ye kadar)   Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlere ve katılım bankaları tarafından Döviz cinsinden ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.   Daha sonra, 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süre 31.03.2021 olarak yeniden belirlenmiştir.   Bu defa, 01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.03.2021 olarak belirlenen süre 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.   Bu kapsamda;   1- Türk Lirası Cinsinden Açılan Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faizlerden     ESKİ ORAN YENİ ORAN Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda 15 5 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda 12 3 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10 0 Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0 0   2- Türk Lirası Cinsinden Açılan Katılım Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından     ESKİ ORAN YENİ ORAN Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 15 5 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 12 3 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10 0   3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-05T17:47:07+00:00Nisan 5th, 2021|Sirküler|

2021-12 Kurumlar Vergisi Oranının Artırılmasını Da İçeren Kanun Teklifi Hak.

  “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 2 Nisan 2021 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.   Toplam 18 maddeden oluşan Kanun Teklifi, özetle aşağıdaki hususları içermektedir.   Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması   Teklifin 14’üncü maddesi ile %20 olan kurumlar vergisi oranının, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 olarak uygulanması öngörülmektedir.   Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.   Sosyal Güvenlik Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden 6 Ay Geriye Dönük Olarak Yararlanabilme Uygulamasına Son Verilmesi,   Çiftçilerin 31/12/2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması,   Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması,   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi,   Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması,   Teklife ve Gerekçesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-04-05T17:44:46+00:00Nisan 5th, 2021|Duyurular|