Aylık Arşivler: Mart 2021

2021-11 Akaryakıt İstasyonlarına Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunluluğu Getirilmesi Hak.

Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getiren “527 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” 24.03.2021 tarih ve 31433 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.   Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-03-24T16:35:43+00:00Mart 24th, 2021|Duyurular|

2021-38 Geriye Yönelik Teşvik Alacaklarının Talebe Bağlı Olmaksızın Mahsup Edilebilmesi Hak.

  5510 sayılı Kanunun Ek 17'nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının işverenin SGK’ ya vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilmesinde talep aranıp aranmayacağı hususunda tereddütlerin giderilmesi amacıyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2021 tarih 20336872 sayılı “Genel Yazı” yayımlanmıştır.   Söz konusu Genel Yazı kapsamında; 5510 sayılı Kanunun Ek 17'nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim alacaklarının, işverenin vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilirken, işverenlerin mahsup işlemi için yazılı olarak başvuru yapması şartı aranmayacağı, mahsup işlemlerinin talep aranmaksızın re ’sen yerine getirileceği belirtilmiştir.   Söz konusu Genel Yazı’ ya ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-03-23T12:31:04+00:00Mart 23rd, 2021|Sirküler|

2021-37 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hak.

Bilindiği gibi, 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ‘ e kayıt olmak zorundadır.   Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2021/238 sayılı Kurul Kararı ile kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.     VERBİS SORUMLULARI KAYIT İÇİN SON TARİH Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.12.2021 Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.12.2021 Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları 31.12.2021 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31.12.2021     ÖNEMLİ: VERBİS’ e kayıt süresinin uzatılması 6698 Sayılı Kanun’a uyumlu hale gelme yükümlülüğünü ertelememektedir. Bugüne kadar Kurul tarafından açıklanan 35 Milyonun üzerinde ceza kesilmiştir ve bu cezaların hiçbirisi VERBİS sorumluluğu ile ilgili değildir.     Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-03-23T12:29:56+00:00Mart 23rd, 2021|Sirküler|

2021-36 Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamalarının Süre Uzatımı Hak.

09.03.2021 tarih ve 31418 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamasının süreleri 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.   Dolayısıyla, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamaları 17.05.2021 tarihine kadar devam edecektir.     Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu madde uyarınca;   Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.   Ayrıca, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.   3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-03-23T12:28:20+00:00Mart 23rd, 2021|Sirküler|

2021-35 Tasarruf Finansman Sistemini Düzenleyen 7292 Sayılı Kanun Hak.

“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7292 Sayılı Kanun” 07.03.2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.   Kanun; Tasarruf finansman faaliyetleri ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.   “Tasarruf Finansman Sistemi”, en genel anlamıyla firma ve müşteri arasında önceden kararlaştırılmış olan ya da müşteri grupları içinde çekiliş yapma gibi yöntemlerle belirlenen vadeye kadar müşterinin birikim yapması karşılığında müşterilere taşıt, işyeri veya konut edinebilmeleri amacıyla finansman kullandırılması faaliyeti şeklinde tanımlanabilir.   7292 Sayılı Kanun ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.   Tasarruf finansman sistemini icra eden firmaların finansal aracılık faaliyetinde bulundukları değerlendirildiğinden sisteme kaynak aktaran müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla BDDK’nın denetim ve gözetim çatısı altına alınmaları ve bu çerçevede ayrı bir lisans türünün ihdas edilmesi,   Lisans verilenler dışındaki kişi veya kurumların sistemi izinsiz ve lisansız şekilde icra etmelerinin yasaklanması ve yaptırıma bağlanması,   Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sistemi icra etmekte olan firmalara, mevzuata intibak sağlamaları amacıyla süre verilmesi,   Lisans şartları, izin verilen faaliyetler, şirketlerin organizasyon yapıları, özkaynak ve likiditelerine ilişkin kısıtlamalar, müşterilerden toplanan fonların ve müşterilerin korunması, karşılık ve ihtiyat fonu ayırma, muhasebe ve raporlama ile denetim otoritesinin yetkilerine ilişkin düzenlemeler yapılması,   Müşterilerden toplanan kaynakların firmanın dahil olduğu grup içindeki diğer faaliyetlerde kullanılmasını önlemek amacıyla münhasıran belirli likitin finansal varlıklara yatırılması zorunluluğunun getirilmesi,   Mevcut firmaların iç sistemleri başta olmak üzere uygun organizasyon ve yönetsel yapılarının tesis edilmesi,   Tasarruf finansman şirketlerinin faizsiz esaslara göre çalışması ve buna ilişkin kurumsal uygulamaların tesis edilmesi,   Tasarruf finansman müşterilerinin sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını kullanmaları durumunda birikimlerinin iade edilmesini engelleyen kişilere ve zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarına yönelik adli ceza hükümlerinin düzenlenmesi,   Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla sistem kapsamında faaliyette bulunan firmaların iradi tasfiye haricinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan denetimler sonucunda yükümlülüklerini sürdüremeyecek şekilde mali  durumlarının  bozulduğunun tespiti ile düzeltici, iyileştirici veya kısıtlayıcı önlemlerden sonuç alınamaması halinde en az üç üyeden oluşan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bildirilecek üyelerden oluşan bir tasfiye kurulu tarafından tasfiyelerinin yapılması,   Mali durumlarının bozulması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla tasfiyesine karar verilen şirketler hakkında tasfiye sürecinin tasfiye komisyonunun gözetiminde etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi ve bu sayede tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin mümkün olan en üst seviyede korunabilmesi amacıyla şirket yöneticilerinin sorumluluğunu da içerecek şekilde 5411 sayılı Bankacılık Kanununda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tasfiyeye tabi tutulan bankalar hakkında getirilen belirli hükümlerin, tasarruf finansman şirketleri hakkında da uygulanması,   Tasarruf finansman şirketleri tarafından müşterilere sağlanan veya sağlanacak finansmana karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemlerinin, tarafların istemi hâlinde, imzalanan tasarruf finansman sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunabileceği.   Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tasarruf finansman faaliyeti yürütenlerin, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma başvuruda bulunarak, başvuru sırasında durumlarını en geç altı ay içinde Kanun hükümlerine uygun hâle getireceklerine veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan tasfiye olacaklarına dair bir plan sunmaları ve planın uygun görülmesi hâlinde gereken işlemleri planda belirlenen süreler içerisinde yerine [...]

2021-03-23T12:07:20+00:00Mart 23rd, 2021|Sirküler|

2021-34 Ar-ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Süreleri Hak.

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;   5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,   4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,   11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.   Bakanlık bugüne kadar yapmış olduğu duyurular ile süreyi 11 Ekim 2020 tarihine kadar uzatmıştır.   Daha sonra, 7254 sayılı Kanun ile Bakanlığa 1 yıl süre ile (11 Ekim 2021 tarihine kadar) uygulamayı uzatma yetkisi verilmiştir.   Bakanlık kendisine verilen yetki çerçevesinde; Uzaktan çalışma süresini önce 31 Ekim 2020, sonra 31 Aralık 2020 ve son olarak da 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatmıştır.   Bu defa, Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca;   İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının Mart dönemi için %60’ını, Nisan dönemi için %50’sini geçmemek veya   Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin Mart dönemi için %60’ını, Nisan dönemi için %50’sini aşmamak kaydıyla,   Uzaktan çalışma süresinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-03-23T12:02:33+00:00Mart 23rd, 2021|Sirküler|

2021-10 SGK-Belgelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi Hak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 12.03.2021 tarihinde yayımlanan Genel Yazı kapsamında; SGK ekranlarında yaşanan aksaklık nedeniyle bazı belgelerin verilme süresinin uzatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresi 5 iş günü uzatılmıştır. Kanuni sürenin son günü 11/3/2021 olan işyeri bildirgelerinin verilme süresi 5 iş günü uzatılmıştır. (Son verilme süresi 18/3/2021 olarak belirlenmiştir.) İşverenlerce talep edilmesi halinde tebellüğ tarihi 24/2/2021 olması nedeniyle son ödeme tarihi 11/3/2021 olan idari para cezalarının ödeme tarihi 5 iş günü uzatılabilir. (Tebellüğ tarihinin 3/3/2021 tarihi girilerek son ödeme süresinin 18/3/2021 olarak belirlenmesi), Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ    

2021-03-23T11:59:46+00:00Mart 23rd, 2021|Duyurular|