Aylık Arşivler: Şubat 2021

2021-33 İlave 6 Puanlık Bölgesel Teşvikte Süre Uzatımı Hak.

24.02.2021 tarih ve 31405 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşviki 31.12.2020 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.   6486 Sayılı Kanun kapsamında ilave 6 puanlık teşvikin uygulandığı iller aşağıdaki gibidir.   EKLİ 1 SAYILI LİSTE EKLİ 2 SAYILI LİSTE EKLİ 3 SAYILI LİSTE 1-Afyonkarahisar 1-Adıyaman 1-Ağrı 2-Amasya 2-Aksaray 2-Ardahan 3-Artvin 3-Bayburt 3-Batman 4-Bartın 4-Çankırı 4-Bingöl 5-Çorum 5-Erzurum 5-Bitlis 6-Düzce 6-Giresun 6-Diyarbakır 7-Elazığ 7-Gümüşhane 7-Hakkari 8-Erzincan 8-Kahramanmaraş 8-Iğdır 9-Hatay 9-Kilis 9-Kars 10-Karaman 10-Niğde 10-Mardin 11-Kastamonu 11-Ordu 11-Muş 12-Kırıkkale 12-Osmaniye 12-Siirt 13-Kırşehir 13-Sinop 13-Şanlıurfa 14-Kütahya 14-Tokat 14-Şırnak 15-Malatya 15-Tunceli 15-Van 16-Nevşehir 16-Yozgat Gökçeada-Bozcaada ilçeleri 17-Rize     18-Sivas     19-Trabzon     20-Uşak       3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-02-26T17:09:39+03:00Şubat 26th, 2021|Sirküler|

2021-32 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesi Hak.

Bilindiği gibi, 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında; Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin Merkez Bankası'na bildirim, raporlama ve bağımsız denetimine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.   Bu defa, 24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.   Firmalar, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerini Merkez Bankası'na aylık olarak bildireceklerdir. Değişiklik öncesi, firmalar bu kapsamdaki kredilerini ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla Merkez Bankası'na bildirmekle yükümlü tutuluyorlardı. Ancak uygulamada haftalık bildirim esası bulunmaktaydı. Bunun aylık bildirime uzatıldığı anlaşılmaktadır.   Bildirime esas veri formunun, belirlenen finansal raporlama çerçevesine uygun olarak aylık hesap dönemleri için hazırlanacağı ve bildirimlerin en geç izleyen ayın son gününe kadar tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.   Yönetmelikle, bildirim yükümlülüğü olan firmaların, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.   Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-02-26T17:07:36+03:00Şubat 26th, 2021|Sirküler|

2021-31 Kısa Çalışma Uygulamasında Süre Uzatımı Hak.

19.02.2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; Kısa Çalışma Ödeneği süresi uzatılmıştır. Buna göre;   01.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 28.02.2021 tarihinden 31.03.2021 tarihine uzatılmıştır.     3556 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-02-19T15:17:29+03:00Şubat 19th, 2021|Sirküler|

2021-30 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)” ile tevkifat uygulamasında yeni düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibi olup, 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.   Kurumsal nitelikleri dikkate alınarak, sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de belirlenmiş alıcı statüsüne dahil edilerek, bunlara Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile kısmi tevkifat kapsamına alınan işlemlerde tevkifat uygulama yükümlülüğü getirilmiştir.   Mevcut durumda, sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilmesi halinde (3/10) oranında KDV tevkifatına tabi bulunan yapım işlerinde, yapılan düzenleme ile tevkifat oranı (4/10) olarak belirlenmiş ve ayrıca KDV mükelleflerine ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde bulunan yapım işleri de tevkifat kapsamına alınmıştır.   Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır.   Fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işlerine ilişkin tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır.   Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerine ilişkin tevkifat oranı (7/10)’dan (9/10)’a çıkarılmıştır.   KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan yapılan karayoluyla yük taşımacılığı faaliyetleri, 2/10 tevkifat oranı ile, kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır.   Baskı ve basım hizmetlerine ilişkin tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır.   Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulaması getirilmiştir.   Ticari reklam hizmetleri kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda, tüm KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan ticari reklam hizmetleri (3/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.   Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün mal teslimlerinde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulaması getirilmiştir.   KDV tevkifatından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranacaktır.   Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-02-18T09:25:24+03:00Şubat 18th, 2021|Sirküler|

2021-29 Yapılandırma Kanununa Hatalı Başvuru Yapanlara Tekrar Başvuru Yapabilme İmkanı Verilmesi Hak.

Bilindiği gibi, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu başvuru süreleri 01.02.2021 tarihinde sona ermiştir.   Söz konusu Kanun’a ilişkin yayımlanan “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliğinin” “II/A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde, vergi dairelerine olan borçları için Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabilecekleri; birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerektiği düzenlenmiştir.   Gelir İdaresi Başkanlığı’na intikal eden bazı olaylarda;   Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerden bazılarının, 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere sadece bir vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulundukları, diğer vergi dairelerine yazılı olarak müracaatta bulunmadıkları veya başvurularını borçlu oldukları vergi daireleri dışındaki vergi dairelerine yapmaları nedeniyle 7256 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamadıkları,   Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi ya da e-devlet üzerinden süresi içinde başvuruda bulunan ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları Kanun kapsamında yapılandırılamayan borçluların bulunduğu,   1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliğinin “II/A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde; “213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ve e-devlet üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen, sorumlu oldukları borçlarını yapılandırmak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunan borçluların da bulunduğu,   Gibi hususlar göz önünde bulundurularak; Hatalı başvuruda bulunanlara, 01.03.2021 tarihine kadar tekrar başvuru yaparak, hatalı başvuruların düzeltilmesi imkanı sağlanmıştır.   Ödeme süresinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.   Söz konusu İç Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-02-18T09:24:09+03:00Şubat 18th, 2021|Sirküler|

2021-28 Serbest Bölgelerde Uygulanan Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında %85 İhracat Şartının %80’e Düşürülmesi Hak.

  Bilindiği gibi, 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında;   “Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.”   2020 yılında pandemi sebebiyle bölge firmaları %85 ihracat şartını gerçekleştirememe durumu ile karşılaşmıştır.   Buna istinaden, 06.02.2021 tarih ve 31387 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %85 ihracat şartı 2020 yılı için %80 olarak belirlenmiştir.   3516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-02-18T09:23:19+03:00Şubat 18th, 2021|Sirküler|

2021-27 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

“KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:34)” 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.   Alıcı ve Satıcının Mücbir Sebep Kapsamında Bulunması Halinde KDV Tevkifatı Uygulaması   Bilindiği gibi, mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmamaktadır.   Tebliğ’in 1’inci maddesinde yapılan düzenleme ile; Hem alıcının hem de satıcının mücbir sebep kapsamında bulunması halinde 05.02.2021 tarihinden itibaren KDV tevkifatı uygulanacaktır.   Hizmet İhracatlarına İlişkin KDV İadelerinde Bedelin TL Olarak Yurda Getirilebilmesi İmkanı   Bilindiği gibi, hizmet ihracına ilişkin KDV iadelerinde hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye'ye getirilme şartı aranmaktadır.   Tebliğ’in 2’nci maddesinde yapılan düzenleme ile; Faturada Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.   Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde KDV İade Uygulaması   Bilindiği gibi, indirimli orana tabi konut teslimlerinde teslimatın ne zaman yapıldığı hususu, düşük oranlı veya istisnalı işlemin hangi ay KDV beyannamesinde gösterileceği ve varsa bu işleme ilişkin KDV iade talebinin hangi dönem itibariyle yapılacağı açılarından önem taşımaktadır.   Yeni inşaatlarda tapu verilmesi tek başına inşaatın (veya bağımsız bölümün) vaat edildiği şekilde tamamlanarak teslim edildiği anlamına gelmemektedir. Çünkü inşaat başlamadan önce veya inşaat devam ederken arsa payı tapusu verilebilmektedir.   Tebliğ’in 7’nci maddesinde yapılan düzenleme ile; Şayet tapu verilmişse ve yeni inşaata ait yapı kullanma izni de düzenlenmişse, bu iki belgeden geç tarihli olanın tek başına teslimatın yapıldığı yani teslime ilişkin KDV’nin ve varsa KDV iade hakkının doğduğu tarihi belgeleyeceği (ayrıca teslim tutanağı aranmayacağı) belirtilmiştir. Bu bağlamda bir yoklama yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.   Burada dikkat edilmesi gereken husus, hem yapı kullanma izin belgesi bulunması, hem de tapu devrinin yapılmış olması gerekliliğidir. Bu ki şartın gerçekleştirilmesi durumunda KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın vergi dairelerince değerlendirmeye alınacaktır.   Bu durumda teslim tutanağı aranmayacak olmakla beraber, teslim tutanağının teslim tarihini belgeleyebileceği haller de mevcuttur.   Aşağıdaki tabloda muhtelif pozisyonlara göre bina veya bağımsız bölüm teslimatının hangi tarih itibariyle yapılmış sayılacağı gösterilmiştir.   POZİSYON TESLİMAT DURUMU Arsa payı verilmiş, yapı kullanma izni alınmamış, teslim tutanağı düzenlenmemiş Teslimat henüz yapılmamıştır. Yapı kullanma izninin ve teslim tutanağının hangisi daha önce tarihli ise o tarih itibariyle teslimat gerçekleşecektir. Arsa payı verilmemiş, yapı kullanma izni alınmamış, teslim tutanağı düzenlenmiş Teslimat teslim tutanağı tarihinde yapılmış sayılır. Arsa payı verilmemiş, yapı kullanma izni alınmış, teslim tutanağı düzenlenmemiş Teslimat henüz yapılmamıştır. Teslimat tapu verildiğinde veya teslim tutanağı düzenlendiğinde (bunlardan hangisi erken ise) gerçekleşecektir.   Arsa payı verilmiş, yapı kullanma izni alınmış Bu iki belgeden geç tarihli olanın tarihi teslimat tarihidir. (Daha sonraki tarihi taşıyan teslim tutanağının önemi yoktur.) Arsa payı verilmiş, yapı kullanma izni alınmamış, teslim tutanağı düzenlenmiş Teslim tutanağının tarihi esas alınır. Arsa payı tapusunun verildiği tarihin önemi yoktur. Arsa payı verilmemiş, yapı kullanma izni alınmış, teslim tutanağı düzenlenmiş Teslim [...]

2021-02-18T09:22:29+03:00Şubat 18th, 2021|Sirküler|

2021-26 Finansman Gider Kısıtlaması Hak.

  Bilindiği gibi, 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41’inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun, “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11’inci maddesinde yapılan değişiklikle geçmişte “finansman gider kısıtlaması” olarak bilinen uygulama bazı değişikliklerle yeniden getirilmiş ancak bugüne kadar bu hükmün uygulanmasına ilişkin herhangi bir Karar yayımlanmamıştır.   04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu uygulama hayata geçirilmiştir.   Karara göre, 1.1.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere;   193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10'u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir.   Düzenleme yürürlüğe girmiş olmakla birlikte konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak bir Tebliğ ile usul ve esasların detaylıca açıklanması beklenmektedir.   Zira bu haliyle;   Yabancı kaynak kavramının tanımı,   Finansman giderinin KDV’ye tabi olması durumunda, KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı,   Yabancı kaynağın öz kaynağı aşma durumunun hangi tarih aralığı itibariyle hesaplanması gerektiği,   gibi konular belirsizdir.   3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-02-17T18:04:31+03:00Şubat 17th, 2021|Sirküler|

2021-25 Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Stopaj Oranının %5’e Çıkarılması Hak.

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar işin bittiği yıl beyan edilmekte, bunun yanında bu işleri yapanlara yapılan ödemeler üzerinden %3 oranında stopaj kesintisi yapılmaktaydı. (GVK 94/3, KVK 15/1-30/1). Söz konusu stopaj kesintisi ön vergileme niteliğindedir.   04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu stopaj oranı %3’den %5’e çıkarılmıştır.   Karar, yayımını izleyen ayın başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.   Dolayısıyla, yıllara sari inşaat ve onarım işi yapanlara 28.02.2021 tarihine kadar yapılan hakkediş ödemelerinde %3, 01.03.2021 tarihinden itibaren yapılacak ödemelerde %5 oranında stopaj yapılacaktır.     3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-02-17T18:03:27+03:00Şubat 17th, 2021|Sirküler|

2021-24 Bazı Elektrikli Otomobillerde ÖTV Oranının Artırılması Hak.

02.02.2021 tarih ve 31383 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471)” ile sadece elektrikli motorla çalışan binek araçlarda ÖTV oranları artırılmıştır.   Eski ve yeni ÖTV oranlarının bulunduğu tablo aşağıdaki gibidir.   G.T.İ.P. NO Mal İsmi Eski ÖTV Oranı Yeni ÖTV Oranı 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)       - Sadece elektrik motorlu olanlar        --- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler 3 10    --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 7 25    --- Motor gücü 120 kW'ı geçenler 15 60     3471 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-02-17T18:02:14+03:00Şubat 17th, 2021|Sirküler|
Load More Posts