29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;

 

01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’ nda yer alan had ve tutarlar, bir önceki yıl için geçerli olan tutarların yeniden değerleme oranında (%9,11) artırılması suretiyle belirlenmiştir.

 

  • Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Tutarı

 

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 21 inci maddesinde yer alan ve 2020 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 6.600 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2021 yılında elde edilecek kira gelirleri için 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

  • Personele Verilen Yemek Ücreti İstisna Tutarı

 

GVK’ nın 23/8’inci maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2021 yılı için 25,00 TL (31 Mayıs 2021 tarihine kadar KDV dahil 25

25 TL, sonrasında KDV dahil 27,00 TL) olarak uygulanacaktır. 2020 yılında söz konusu had 23,00 TL (KDV dahil 248,84 TL) idi.

 

  • Personele Verilen Yol Ücreti İstisna Tutarı

 

GVK’ nın 23/10’unci maddesinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2021 yılında 13 TL olarak uygulanacaktır.

 

  • Engelli İndirim Tutarı

 

GVK’ nın 31’inci maddesinde yer alan engelli indirimi tutarları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

  • Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

GVK’ nın 47’nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarından yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, Büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL, diğer yerlerde 7.600 TL olarak tespit edilmiştir. (2020 yılında bu tutarlar sırasıyla 11.000 TL ve 7.000 TL’ idi.)

 

  • Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

GVK’ nın 48’inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 150.000 TL, yıllık satış tutarı 240.000 TL, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 76.000 TL, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 150.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

  • Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

 

GVK’ nın Mükerrer 80’inci maddesinde yer alan ve 2020 yılı için 18.000 TL olarak uygulanan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2021 yılı için 19.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

  • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

 

GVK’ nın 82’nci maddesinde yer alan ve 2020 yılında 40.000 TL olarak uygulanan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılında elde edilen arızi kazançlara uygulanmak üzere 43.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

  • İnternet Ortamında Yapılan Satış Hasılatı İstisna Tutarı

 

GVK’ nın 9’uncu maddesinde yer alan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı için istisna tutarı 2021 yılı için 240.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

  • Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Sağlanan İndirim Sınırı

 

VUK’ un 121’inci maddesinde düzenlenen vergiye uyumlu mükellefler için sağlanan indirim sınırı 01.01.2021 tarihinden itibaren verilen beyannameler için 1.400.000 TL’den 1.500.000 TL’ye çıkarılmıştır.

 

 

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR