29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “86 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ” ile;

 

1.1.2021 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit edilmiş olup, aşağıdaki gibidir.

 

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR