Günlük Arşivler: 14 Ocak 2021

2021-15 Nakdi Ücret Desteği, İstihdama Dönüş Teşviki ve İlave İstihdam Teşviki Tutarlarının Artırılması Hak.

13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında;   “Nakdi Ücret Desteği, İstihdama Dönüş Teşviki ve İlave İstihdam Teşviki” destek tutarları 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılmıştır.     DESTEK TÜRÜ GÜNLÜK DESTEK TUTARI (ESKİ) AYLIK DESTEK TUTARI (ESKİ) ARTIŞ ORANI (%21,56) ARTIŞ SONRASI GÜNLÜK DESTEK TUTARI (YENİ) ARTIŞ SONRASI AYLIK DESTEK TUTARI (YENİ) NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 39,24 1.177,20 8,46 47,70 1.431,00 İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ 44,15 1.324,50 9,52 53,67 1.610,06 İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ 44,15 1.324,50 9,52 53,67 1.610,06     NOT: Nakdi ücret desteğinde damga vergisi olması sebebiyle destekten yararlanacak çalışanların eline geçecek net tutar 30 gün için 1.420,14 TL’ dir.   3423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-14T17:35:07+03:00Ocak 14th, 2021|Sirküler|

2021-14 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimi Hak.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının I bendi uyarınca;   “Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si”   Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.   Bu maddeye ilişkin kıstasların Bakanlar Kurulu tarafından belirli çerçevede değiştirilebilmesine yetki verilmiştir.   Bakanlar Kurulu bu yetkiye istinaden çıkarmış olduğu 2015/ 7910 sayılı kararname ile konuya ilişkin esasları ve indirim oranlarını belirlemiştir.   Diğer taraftan “1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ” de, indirimde esas alınacak faiz oranının; TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları” ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını ifade ettiği belirtilmiştir.   25.12.2020 tarihli TCMB verilerine göre bu oran %19,62’dir. (Ulaşmak için tıklayınız. )   Dolayısıyla, 1.7.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye artırımlarının ödenen kısmı üzerinden, %19,62 oranı kullanılarak hesaplanacak faiz indiriminden; 2020 / 4. Dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2020 kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılabilecektir.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-14T17:33:59+03:00Ocak 14th, 2021|Sirküler|

2021-13 Kıdem Tazminatı Tavanı Hak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06.01.2021 tarihinde yayımlanan Genelge ile;   01.01.2021 - 30.06.2021 döneminde geçerli olmak üzere, yeni kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL olarak belirlenmiştir.   Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-14T17:33:02+03:00Ocak 14th, 2021|Sirküler|

2021-12 Ar-ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Süreleri Hak.

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;   5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,   4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,   11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.   Bakanlık bugüne kadar yapmış olduğu duyurular ile süreyi 11 Ekim 2020 tarihine kadar uzatmıştır.   Daha sonra, 7254 sayılı Kanun ile Bakanlığa 1 yıl süre ile (11 Ekim 2021 tarihine kadar) uygulamayı uzatma yetkisi verilmiştir.   Bakanlık kendisine verilen yetki çerçevesinde; Uzaktan çalışma süresini,   İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek veya   Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin %40’ını aşmamak kaydıyla,   31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   Daha sonra, Bakanlık tarafından yapılan açıklama uyarınca 31 Ekim 2020 tarihinde sona erecek olan uzaktan çalışma süresi yukarıdaki şartlar dahilinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.   En son, Bakanlık tarafından yapılan açıklama uyarınca;   1 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında yukarıda yer alan şartların aynen uygulanması,   1 Aralık – 31 Aralık tarihleri arasında personel sayısının ve çalışma süresinin %60’ını aşmaması gerekmektedir.   Bu defa, Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca;   İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %60’ını geçmemek veya   Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin %60’ını aşmamak kaydıyla,   Uzaktan çalışma süresinin 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-14T17:32:11+03:00Ocak 14th, 2021|Sirküler|

2021-11 Kar Dağıtım Kısıtlamasının Sona Ermesi Hak.

Bilindiği gibi, 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında sermaye şirketlerinin kar dağıtımlarının kısıtlanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. (20.04.2020 tarih ve 2020-45 sayılı sirkülerimiz)   Bu düzenleme ile;   Sermaye şirketlerinin, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarını dağıtabileceği,   Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği,   Genel kurul tarafından yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği,   Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin bu hükümden istisna olduğu,   Madde de belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu,   Genel kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemelerin birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelendiği,   Belirtilmiştir.   Daha sonra, söz konusu düzenlemeye ilişkin 17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiş olup, aşağıdaki konular detaylıca açıklanmıştır. (01.06.2020 tarih ve 2020-50 sayılı sirkülerimiz)   Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları   Kar Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar   Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması   Esas Alınacak Finansal Tablolar   En son, 18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Kar dağıtım kısıtlamasının süresi 3 ay daha uzatılmıştır. (22.09.2020 tarih ve 2020-80 sayılı sirkülerimiz)   Buna göre, sermaye şirketleri 31.12.2020 tarihine kadar;   2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarını dağıtabileceği,   Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği,   Genel kurul tarafından yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği,   Düzenlenmiştir.   Yeni bir yasal düzenleme yapılmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmasını kısıtlayan bu düzenleme 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.   Dolayısıyla, sermaye şirketlerinin 2021 yılında, henüz dağıtılmamış olan 2019 ve önceki dönemlere ilişkin net karları ile 2020 yılına ait net karlarını dağıtabilmeleri ve 2021 yılına ilişkin olarak kar payı avansı ödemesi gerçekleştirmeleri mümkün bulunmaktadır.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-14T17:31:16+03:00Ocak 14th, 2021|Sirküler|

2021-10 Gelir Vergisi Dilimleri, Engelli İndirimi, Yemek İstisna Tutarları Hak.

29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “313 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği kapsamında;   2021 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak vergi dilimleri, engelli indirimleri ve yemek istisna tutarı aşağıdaki gibidir.     Ücret Gelirlerine Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi   24.000 TL'ye kadar                                                                                                       % 15   53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası                                                       % 20   190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası                                                     % 27   650.000 TL'nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası                                                 % 35   650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası                             %40     Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi   24.000 TL'ye kadar                                                                                                       % 15   53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası                                                       % 20   130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası                                                     % 27   650.000 TL'nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası                                                 % 35   650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası                             %40     Engelli Personellerin Gelir Vergisi İndirimi   Engellilik Derecesi İndirim Tutarları Birinci derece engelliler için 1.500 TL İkinci derece engelliler için 860 TL Üçüncü derece engelliler için 380 TL       Gelir Vergisinden İstisna Yemek Tutarları     01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi yemek istisna tutarı ( KDV Hariç)   25 TL     313 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-14T17:29:50+03:00Ocak 14th, 2021|Sirküler|

2021-09 2021 Yılı Asgari Ücret Endeksli Bordro Parametreleri Hak.

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” na istinaden belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı 3.577,50 TL’dir.   Asgari ücrette yapılan bu düzenleme ile asgari ücret endeksli birçok parametre değişmiş bulunmaktadır.   Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.   Brüt Asgari Ücret Tutarı   Dönem Günlük Tutar Aylık Tutar 01.01.2021- 31.12.2021 119,25 TL 3.577,50 TL   Net Asgari Ücret Tutarı   2021 YILI MALİYET TABLOSU ASGARİ ÜCRET   BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50 TL   İŞÇİ SGK PRİMİ 500,85 TL   İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ 35,78 TL   GELİR VERGİSİ MATRAHI 3.040,88 TL   GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ 456,13 TL   DAMGA VERGİSİ 27,15 TL   İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER 1.019,91 TL   İŞVEREN SGK PRİMİ (5 PUANLIK İNDİRİM DİKKATE ALINMIŞTIR) 554,51 TL   İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ 71,55 TL   NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) 2.557,59 TL   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR) 268,31 TL   NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL) 2.825,90 TL   Asgari Ücretin İşverene Maliyeti   BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50 TL İŞVEREN SGK PRİMİ %15,5 ( %20,5 – 5 PUAN) 554,51 TL İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ % 2 71,55 TL İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDRİM İLE) 4.203,56 TL   Sigorta Primine Esas Kazanç Taban ve Tavan Ücreti   Dönem Alt Sınır Üst Sınır Günlük Aylık Günlük Aylık 01.01.2021 - 31.12.2021 119,25 TL 3.577,50 TL 894,38 TL 26.831,40 TL   Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları   SGK İSTİSNALARI SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%2) 71,55 TL SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%10) 357,75 TL SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret*%6) 7,16 TL İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari Ücret*%30) 1.073,25 TL   Asgari Geçim İndirimi   2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR Bekar 268,31 TL Evli eşi çalışmayan 321,98 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL Evli eşi çalışan 268,31 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,56 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,81 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-14T17:27:53+03:00Ocak 14th, 2021|Sirküler|

2021-08 2021 Yılında Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı Hak.

02.01.2021 tarih ve 31352 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarı Hakkında Tebliğ” ile;   Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25 olarak belirlenmiştir.   Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 385,00 Türk Lirası olarak düzenlenmiştir.   Belirlenen oran ve tutar 01/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.   Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-14T17:23:48+03:00Ocak 14th, 2021|Sirküler|

2021-07 2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Hak.

“66 Sıra No.lu Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” 31.12.2020 tarih ve 31351 (5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.   Söz konusu Tebliğ kapsamında 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’na ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıt bedelleri 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.   Değerli Kağıdın Cinsi                                                          Bedel (TL)   1 - Noter kağıtları : a) Noter kağıdı 20,00 b) Beyanname 20,00 c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 40,00   2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)   3 - Pasaportlar                                                                               180,00   4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                        125,00   5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)   6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                   30,00 b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                                      30,00 c) Kayıp nedeniyle düzenlenen T.C. kimlik kartı 60,00   7 - Aile cüzdanları                                                                        160,00   8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)   9 - Sürücü belgeleri                                                                       225,00   10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                     225,00   11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)   12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                    200,00   13 - İş makinesi tescil belgesi                                                       170,00   14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                        12,00   15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                    16,00   16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)      125,00   17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  125,00   Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-14T17:22:37+03:00Ocak 14th, 2021|Sirküler|

2021-06 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik Yapılması Hak.

29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;   01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’ nda yer alan had ve tutarlar, bir önceki yıl için geçerli olan tutarların yeniden değerleme oranında (%9,11) artırılması suretiyle belirlenmiştir.   Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Tutarı   Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 21 inci maddesinde yer alan ve 2020 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 6.600 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2021 yılında elde edilecek kira gelirleri için 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.   Personele Verilen Yemek Ücreti İstisna Tutarı   GVK’ nın 23/8’inci maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2021 yılı için 25,00 TL (31 Mayıs 2021 tarihine kadar KDV dahil 25 25 TL, sonrasında KDV dahil 27,00 TL) olarak uygulanacaktır. 2020 yılında söz konusu had 23,00 TL (KDV dahil 248,84 TL) idi.   Personele Verilen Yol Ücreti İstisna Tutarı   GVK’ nın 23/10’unci maddesinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2021 yılında 13 TL olarak uygulanacaktır.   Engelli İndirim Tutarı   GVK’ nın 31’inci maddesinde yer alan engelli indirimi tutarları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları GVK’ nın 47’nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarından yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, Büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL, diğer yerlerde 7.600 TL olarak tespit edilmiştir. (2020 yılında bu tutarlar sırasıyla 11.000 TL ve 7.000 TL’ idi.)   Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları GVK’ nın 48’inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 150.000 TL, yıllık satış tutarı 240.000 TL, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 76.000 TL, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 150.000 TL olarak tespit edilmiştir.   Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı   GVK’ nın Mükerrer 80’inci maddesinde yer alan ve 2020 yılı için 18.000 TL olarak uygulanan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2021 yılı için 19.000 TL olarak tespit edilmiştir.   Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı   GVK’ nın 82’nci maddesinde yer alan ve 2020 yılında 40.000 TL olarak uygulanan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılında elde edilen arızi kazançlara uygulanmak üzere 43.000 TL olarak tespit edilmiştir.   İnternet Ortamında Yapılan Satış Hasılatı İstisna Tutarı   GVK’ nın 9’uncu maddesinde yer alan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı için istisna tutarı 2021 yılı için 240.000 TL olarak tespit edilmiştir.   Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Sağlanan İndirim Sınırı   VUK’ un 121’inci maddesinde düzenlenen vergiye uyumlu mükellefler için sağlanan indirim sınırı 01.01.2021 tarihinden itibaren verilen beyannameler için 1.400.000 TL’den 1.500.000 TL’ye çıkarılmıştır.     Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR    

2021-01-14T17:20:22+03:00Ocak 14th, 2021|Sirküler|
Load More Posts