9.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Anonim Şirketlerin Gene Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden önemli görülen maddeler aşağıdaki gibidir.

 

  • Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Vekaleten gerçekleştirilecek bütün katılımlarda düzenlenecek vekaletnamelerin noter onaylı olması zorunluluğu getirilmiştir.
  • Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olan veya talep üzerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda Bakanlık temsilcisi toplantı tutanağını imzalayacaktır, imzalanmaması halinde toplantı tutanağı geçersiz sayılacaktır.
  • Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında gündeminde, sermayenin artırılması-azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi-çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması, faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği, birleşme, bölünme, tür değişikliği olsa bile bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.
  • Bakanlık temsilcisinin genel kuruldan sonra aldığı hazır bulunanlar listesini, gündemi, toplantı tutanağını ve ilgili diğer belgeleri 1 hafta içinde Bakanlık Merkez Müdürlüğü’ne ve il müdürlüklerine teslim şartı getirilmiştir.
  • Genel kurullara başvuruda başvuru belgesine ek yapılan imza sirküleri zorunluluğu kaldırılmış ve banka dekontu yerine ödeme belgesi konulması yeterli sayılmıştır.
  • Son olarak Yönetmeliğin eklerinde de bazı değişiklikler yapılmış olup, detayı Yönetmelik’ de mevcuttur.

 

Yönetmeliğin son haline ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR