Aylık Arşivler: Aralık 2020

Ana Sayfa/2020/Aralık

2020-95 2021 Yılına İlişkin Kağıt Ortamında Tutulan Defterlerin Tasdiki Hak.

Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulması Zorunlu Defterler Vergi Usul Kanunu’nun 182 nci maddesi kapsamında, kurumlar vergisi mükellefleri ve birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulması zorunlu olan defterler; Yevmiye Defteri Envanter Defteri Defter-i Kebir Damga Vergisi Defteri (Sadece makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti suretiyle damga vergisi ödeyen anonim şirketleri ve 32, 43 ve 44 seri no.lu DVK Genel Tebliğlerine göre bu uygulamadan ihtiyari olarak yararlanmak isteyen anonim şirket dışındaki kurumları, kollektif ve adi komandit şirketleri, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan GV mükelleflerini ve serbest meslek erbabını ilgilendirmektedir.) Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tutulması Zorunlu Defterler Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesi kapsamında, tacirler tarafından tutulması zorunlu olan ticari defterler; Yevmiye Defteri Envanter Defteri Defter-i Kebir Pay Defteri (Limited Şirketler Dahil) Yönetim Kurulu Karar Defteri (Limited Şirketlerde; Müdürler Kurulu Karar Defteri) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Limited Şirketler Dahil) Anonim Şirketlerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Limited Şirketlerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri 5) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, 6) Müdürler Kurulu Karar Defteri Gerçek ve Tüzel Kişilerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, Kollektif ve Komandit Şirketlerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Kooperatiflerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri   Yapılması Gereken İşlemler Kurumlar ile birinci sınıf tüccarların; 2020 yılı Aralık ayı sonuna kadar 2021 yılında tutacakları yevmiye, kebir, envanter, pay, yönetim ve müdürler kurulu karar, genel kurul toplantı ve müzakere ve damga vergisi defterlerini notere onaylatmaları, 2020 yılında kullandıkları defterleri 2021 yılında da kullanmak istemeleri halinde, bunların ara onaylarını en geç 2021 yılı Ocak ayı içinde yaptırmaları, 2020 yılı yevmiye defterlerinin 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar kapanış onayını yaptırmaları, Yönetim ve müdürler kurulu karar defterlerine ise 2021 yılı Ocak ayı içinde kapanış onayı yaptırmaları, zorunludur. Elektronik Defterler Türk Ticaret Kanunu’nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacaktır. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-17T08:39:09+00:00Aralık 17th, 2020|Sirküler|

2020-94 Kısa Çalışma Ödeneğinin Şartlarında Yapılan Değişiklik ve Süre Uzatımı Hak.

01.12.2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için son başvuru tarihi olan 30.06.2020 tarihi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, daha önce uygulamadan yararlanmayan işyerleri için de yeni başvuru imkanı getirilmiştir.   Daha önce KÇÖ başvurusunda bulunan işyerleri için;   Kısa çalışmadan yararlanan işçiler yeni bir başvuruya gerek olmaksızın uzatma kapsamında uygulamaya devam edebilecekler, uygulamadan yararlanamayan işçiler için ise bu değişiklikle birlikte yeni başvuru yapabileceklerdir.   KÇÖ’ ye ilk defa başvuran işyerleri için;   Daha önce uygulamadan yararlanmayan işyerleri de başvuru yapabileceklerdir. Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan sigortalılar 3 ayı aşmamak üzere KÇÖ’ den faydalanabileceklerdir.   Yeni KÇÖ başvuruları sadece e-Devlet üzerinden 31.12.2020 tarihine kadar yapılabilecektir.   3238 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-17T08:37:00+00:00Aralık 17th, 2020|Sirküler|

2020-93 Ar-ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Süreleri ve Oran Değişikliği Hak.

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;   5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,   4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,   11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.   Bakanlık bugüne kadar yapmış olduğu duyurular ile süreyi 11 Ekim 2020 tarihine kadar uzatmıştır.   Daha sonra, 7254 sayılı Kanun ile Bakanlığa 1 yıl süre ile (11 Ekim 2021 tarihine kadar) uygulamayı uzatma yetkisi verilmiştir.   Bakanlık kendisine verilen yetki çerçevesinde; Uzaktan çalışma süresini,   İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek veya   Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin %40’ını aşmamak kaydıyla,   31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   Daha sonra, Bakanlık tarafından yapılan açıklama uyarınca 31 Ekim 2020 tarihinde sona erecek olan uzaktan çalışma süresi yukarıdaki şartlar dahilinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.   Bu defa, Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca;   1 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında yukarıda yer alan şartların aynen uygulanması,   1 Aralık – 31 Aralık tarihleri arasında personel sayısının ve çalışma süresinin %60’ını aşmaması gerekmektedir.   Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-17T08:35:55+00:00Aralık 17th, 2020|Sirküler|

2020-92 Yeniden Değerleme Oranı Hak.

Yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.   28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 olarak tespit edilmiştir.   Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi (1.1.2020-31.12.2020) için de uygulanacaktır.   521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ne ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-17T08:34:24+00:00Aralık 17th, 2020|Sirküler|

2020-91 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Sayılı Kanun

GENEL DEĞERLENDİRME   Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Sayılı Kanun” 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.   7256 Sayılı Kanun’un kapsamı; Kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılması, varlık barışı düzenlemesi, istihdama yönelik düzenlemeler, gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu ve katma değer vergisi kanununa yönelik bazı düzenlemelerdir.   7256 Sayılı Kanun'un, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri, 31 Ağustos 2020 (bu tarih dahil) öncesindeki kesinleşmiş alacaklarla sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar; temyiz veya itiraz/istinaf süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar; Uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatlar.) kapsam dışı bırakılmıştır.   Diğer taraftan, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi konuları da bu kanun kapsamına dahil edilmemiştir.   Plan Bütçe Komisyonu’nun teklifinde yer alan ve kamuoyunda oldukça çok tartışılan, kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesine ilişkin 21 inci madde ise verilen önergeyle tekrardan değerlendirilmek amacıyla metinden çıkarılmıştır.   Benzer şekilde, kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesine ilişkin öngörülen düzenleme de teklif metninden çıkarılmıştır.   Söz konusu Kanun özetle aşağıdaki konularını içermektedir.   Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’ na olan borçlar ile bazı kurumlara olan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması,   İstihdama yönelik düzenlemeler, Gelir Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemeler, Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemeler, Katma Değer Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemeler, Varlık Barışı düzenlemesi,   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI (Madde 1-4)   7256 sayılı Kanun’un kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümleri aşağıdaki gibidir.   KESİNLEŞMİŞ ALACAK; Kanun’un yayım tarihi itibariyle; İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açma süresi geçmiş, itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmiş, idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmiş, uzlaşma hükümlerinden yararlanma süresi geçmiş veya uzlaşılmış alacakları ifade etmektedir.   Yapılandırma Kapsamı   Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar,   Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,   Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,   İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’ i amme alacakları,   Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB'a, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar   Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) [...]

2020-12-16T17:51:44+00:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-90 Ar-ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Süreleri Hak.

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;   5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,   4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,   11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.   Bakanlık bugüne kadar yapmış olduğu duyurular ile süreyi 11 Ekim 2020 tarihine kadar uzatmıştır.   Daha sonra, 7254 sayılı Kanun ile Bakanlığa 1 yıl süre ile (11 Ekim 2021 tarihine kadar) uygulamayı uzatma yetkisi verilmiştir.   Bakanlık kendisine verilen yetki çerçevesinde; Uzaktan çalışma süresini,   İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek veya   Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin %40’ını aşmamak kaydıyla,   31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca 31 Ekim 2020 tarihinde sona erecek olan uzaktan çalışma süresi yukarıdaki şartlar dahilinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.   Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:34:18+00:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-89 Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamalarının Süre Uzatımı Hak.

27.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3134 ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları doğrultusunda; 30.06.2020 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulunmuş olan mükellefler için, Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği uygulamalarının süreleri 2 ay uzatılmıştır.     KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ   Bilindiği gibi, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi;   Yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın,   Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,   Söz konusu kararın yayım tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.07.2020 tarihi itibariye,   Söz konusu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için, kısa çalışma bitim tarihinden itibaren başlamak üzere,   1 ay uzatılmıştı.   30.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma süresi yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 1 ay daha uzatılmıştır.   Daha sonra, 31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; Kısa çalışma ödeneği sektör ayrımı olmadan 2 ay daha uzatılmıştır.   Bu defa, 17.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; Kısa çalışma ödeneği sektör ayrımı olmadan 2 ay daha (31.12.2020’ ye kadar) uzatılmıştır.   3134 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   SÖZLEŞME FESİH YASAĞI ve ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SÜRELERİ   Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu maddeyle,  İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17/04/2020 tarihten 17/07/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti.   30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 ay (17.08.2020 tarihine kadar) uzatılmıştı.   30.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin desteği süreleri 1 ay daha (17.09.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.   Daha sonra, 04.09.2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin desteği süreleri 2 ay daha (17.11.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.   Bu defa, 27.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin desteği süreleri 2 ay daha (17.01.2021 tarihine kadar) uzatılmıştır.   3135 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:30:40+00:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-88 Ar-ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Süreleri Hak.

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;   5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,   4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,   11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.   Bakanlık bugüne kadar yapmış olduğu duyurular ile süreyi 11 Ekim 2020 tarihine kadar uzatmıştır.   Daha sonra, 7254 sayılı Kanun ile Bakanlığa 1 yıl süre ile (11 Ekim 2021 tarihine kadar) uygulamayı uzatma yetkisi verilmiştir.   Bakanlık kendisine verilen yetki çerçevesinde; Uzaktan çalışma süresini,   İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek veya   Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin %40’ını aşmamak kaydıyla, 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:29:03+00:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-87 2020 Yılı 3.Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirim Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.10.2020 tarihinde yayımlanan “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 55” ile 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,29 olarak belirlenmiştir.   Buna göre;   04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde %5,29 oranında artırılarak kullanılabilecektir.   04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.   2020 yılının ilk 9 aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %13,44 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2020 yılının üçüncü geçici vergi döneminde %13,44 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.   55 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri’ ne ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:17:12+00:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-86 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılması Hak.

9.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Gene Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden önemli görülen maddeler aşağıdaki gibidir.   Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunluluğu kaldırılmıştır. Vekaleten gerçekleştirilecek bütün katılımlarda düzenlenecek vekaletnamelerin noter onaylı olması zorunluluğu getirilmiştir. Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olan veya talep üzerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda Bakanlık temsilcisi toplantı tutanağını imzalayacaktır, imzalanmaması halinde toplantı tutanağı geçersiz sayılacaktır. Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında gündeminde, sermayenin artırılması-azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi-çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması, faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği, birleşme, bölünme, tür değişikliği olsa bile bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir. Bakanlık temsilcisinin genel kuruldan sonra aldığı hazır bulunanlar listesini, gündemi, toplantı tutanağını ve ilgili diğer belgeleri 1 hafta içinde Bakanlık Merkez Müdürlüğü’ne ve il müdürlüklerine teslim şartı getirilmiştir. Genel kurullara başvuruda başvuru belgesine ek yapılan imza sirküleri zorunluluğu kaldırılmış ve banka dekontu yerine ödeme belgesi konulması yeterli sayılmıştır. Son olarak Yönetmeliğin eklerinde de bazı değişiklikler yapılmış olup, detayı Yönetmelik’ de mevcuttur.   Yönetmeliğin son haline ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:16:07+00:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|
Load More Posts