Bilindiği gibi, 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile kimlerin mücbir sebep kapsamında olduğu ve hangi vergi ödevlerinin ertelendiği belirtilmiştir.

Bunun yanında, birçok mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığı ile ilgili tereddütleri bulunmaktaydı.

Buna yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde “interaktif vergi dairesi” sisteminde açılan sorgu ekranı ile mükellefler kapsama girip girmediklerini öğrenebileceklerdir.

Diğer taraftan, mükellef, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla mücbir sebep kapsamında olmasa bile; ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ