“64 Sıra No.lu Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” 31.12.2019 tarih ve 30995 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ kapsamında 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’na ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıt bedelleri 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.

Değerli Kağıdın Cinsi                                                          Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :                                                                                 

  1. a) Noter kağıdı 16,50
  2. b) Beyanname 16,50
  3. c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 33,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                      

3 – Pasaportlar                                                                               160,00

4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                        110,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                      

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                       

  1. a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                   25,00

  1. b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                      25,00

  1. c) Kayıp nedeniyle düzenlenen T.C. kimlik kartı 50,00

7 – Aile cüzdanları                                                                        140,00

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                      

9 – Sürücü belgeleri                                                                       200,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                     200,00

11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                            

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                    180,00

13 – İş makinesi tescil belgesi                                                       150,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                        10,00

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                    14,00

16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)      110,00

17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  110,00

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR