Günlük Arşivler: 3 Ocak 2020

2020-04 E-Arşiv Faturalara İlişkin Duyuru Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.01.2020 tarihinde yayımlanan Duyuru kapsamında; e-Arşiv uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce Başkanlık e-Belge portali üzerinden düzenlenecek 5.000 / 30.000 TL ve üzeri e-Arşiv Faturalar ile ilgili olarak, mükelleflerin 7 günlük uygulamaya uyum sürelerinin bulunduğu, dolayısıyla dileyen mükelleflerin 07/01/2020 Salı günü akşam Saat 24:00’e kadar (Çarşamba gününe geçilmeden) bu kapsamda düzenlemeleri gereken e-Arşiv Faturalarını kağıt fatura olarak düzenleyebilecekleri belirtilmiştir. Söz konusu süre 30.000 TL’yi aşan ihracat faturalarında da geçerli olacaktır. Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR  

2020-01-03T12:12:30+03:00Ocak 3rd, 2020|Duyurular|

2020-12 SGK Teşvikleri Hak.

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 04.07.2018 tarih ve 7147668 sayılı Genel Yazı kapsamında; 2018/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanmak üzere, yersiz yararlanılan teşvik türü olması halinde cari aylara ilişkin aynı teşvik türü ile aylık prim hizmet belgesinin verilmesi engellenmiştir. Bu defa, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 27.12.2019 tarih ve 20662475 sayılı Genel Yazı kapsamında; 2020/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, herhangi bir Kanun türünden hatalı teşvik kaydı bulunan işyerlerinin, aynı veya farklı teşvik türlerinden yararlandırılmayacağı belirtilmiştir.  Bu nedenle, hatalı teşvik kaydı bulunan işverenlerin; teşviklerden yararlanmak istemeleri halinde, önce hatalı kayıtların e-bildirge sistemi üzerinden düzeltilmesi ve bu kayıtların Kurum tarafından onaylanması gerekmektedir. Onay işleminden sonra tahakkuk eden borcun ve gecikme zammının ödenmesi gerekmektedir.  Son olarak, teşviklerden yine yersiz yararlanılan dönem olması halinde, geriye yönelik teşvik değişikliği talebi işleme alınmayacaktır.     Söz konusu Genel Yazı’ ya ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-01-03T11:55:16+03:00Ocak 3rd, 2020|Sirküler|

2020-11 2020 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Hak.

“64 Sıra No.lu Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” 31.12.2019 tarih ve 30995 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ kapsamında 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’na ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıt bedelleri 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir. Değerli Kağıdın Cinsi                                                          Bedel (TL) 1 - Noter kağıtları :                                                                                  a) Noter kağıdı 16,50 b) Beyanname 16,50 c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 33,00 2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                       3 - Pasaportlar                                                                               160,00 4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                        110,00 5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                       6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                        a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                   25,00 b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                                      25,00 c) Kayıp nedeniyle düzenlenen T.C. kimlik kartı 50,00 7 - Aile cüzdanları                                                                        140,00 8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                       9 - Sürücü belgeleri                                                                       200,00 10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                     200,00 11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                             12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                    180,00 13 - İş makinesi tescil belgesi                                                       150,00 14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                        10,00 15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                    14,00 16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)      110,00 17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  110,00 Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2020-01-03T11:53:41+03:00Ocak 3rd, 2020|Sirküler|

2020-10 İhracat Bedellerinin TL’ye Çevrilme Zorunluluğunun Kaldırılması Hak.

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/56)” 31.12.2019 tarih ve 30995 (5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Tebliğ kapsamında; Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunluluğu devam etmekte olup, getirilen bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması (Türk Lirasına çevrilmesi) zorunluluğu kaldırılmıştır. Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; a) 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın, b) 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın, c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 9 uncu maddede belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır. Tebliğ 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmakla birlikte, Geçici Madde 1’e göre; 12.2019 öncesinde ihraç edilmiş ancak henüz TL’ye çevrilmemiş dövizler serbestçe kullanılabilecek ve 30.000 USD’ ye kadar olan açık hesaplar terkin edilecektir.  Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-01-03T11:52:04+03:00Ocak 3rd, 2020|Sirküler|

2020-09 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik Yapılması Hak.

27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’ nda yer alan had ve tutarlar, bir önceki yıl için geçerli olan tutarların yeniden değerleme oranında (%22,58) artırılması suretiyle belirlenmiştir.  Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Tutarı  Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 21 inci maddesinde yer alan ve 2019 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 5.400 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2020 yılında elde edilecek kira gelirleri için 6.600 TL olarak tespit edilmiştir.  Personele Verilen Yemek Ücreti İstisna Tutarı GVK’ nın 23/8’inci maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2020 yılı için 23,00 TL (KDV dahil 24,84 TL) olarak uygulanacaktır. 2019 yılında söz konusu had 19,00 TL (KDV dahil 20,52 TL) idi. Personele Verilen Yol Ücreti İstisna Tutarı GVK’ nın 23/10’unci maddesinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2020 yılında 12 TL olarak uygulanacaktır. Engelli İndirim Tutarı GVK’ nın 31’inci maddesinde yer alan engelli indirimi tutarları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.   Engellilik Derecesi 2019 Yılında Uygulanan Tutar (TL) 2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) Birinci derece engelli 1.200 1.400 İkinci derece engelli 650 790 Üçüncü derece engelli 290 350   Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları GVK’ nın 47’nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarından yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, Büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL, diğer yerlerde 7.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2019 yılında bu tutarlar sırasıyla 9.000 TL ve 6.000 TL’ idi.) Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları GVK’ nın 48’inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 140.000 TL, yıllık satış tutarı 220.000 TL, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 70.000 TL, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 140.000 TL olarak tespit edilmiştir. Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı GVK’ nın Mükerrer 80’inci maddesinde yer alan ve 2019 yılı için 14.800 TL olarak uygulanan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2020 yılı için 18.000 TL olarak tespit edilmiştir. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı GVK’ nın 82’nci maddesinde yer alan ve 2019 yılında 33.000 TL olarak uygulanan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında elde edilen arızi kazançlara uygulanmak üzere 40.000 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-01-03T11:50:23+03:00Ocak 3rd, 2020|Sirküler|

2020-08 18 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Hak.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır.  Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır. 27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “18 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ” ile; Söz konusu maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranında artırılarak 1.1.2020 tarihinden itibaren 79,00 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-01-03T11:45:41+03:00Ocak 3rd, 2020|Sirküler|

2020-07 2020 Yılında Uygulanacak Harçlar Hak.

27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “84 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ” ile; 1.1.2020 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit edilmiş olup, aşağıdaki gibidir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-01-03T11:44:07+03:00Ocak 3rd, 2020|Sirküler|