Aylık Arşivler: Ocak 2019

2019-19 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7161 Sayılı Kanun Hak.

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7161 Sayılı Kanun” 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Kanunda yer alan ve tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 1) KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresi uzatılmıştır. Kanunun 43’üncü maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9’uncu maddesinde yapılan değişiklik ile; 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren düzenlemenin, 2019 yılında yapılacak imalat sanayii yatırımları için de uygulanmasına imkan sağlanmış ve Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. 2) GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan gelir/kurumlar vergisi istisnası 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. (31.12.2018’di) (Madde 5) 3) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER Kur farkları KDV matrahına dahil edilmiştir. Bilindiği gibi, Kur farklarının KDV matrahına dahil edilip edilmemesi yönünde uygulamada ihtilaf bulunmaktaydı. Maliye söz konusu farkların KDV matrahına eklenmesi yönünde görüşte iken, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ise kur farklarının KDV matrahına dahil edilmemesi yönünde görüş bildirmişti. Söz konusu kararın gerekçeleri arasında KDV Kanununda buna dayanak herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı beyan edilmişti. Bu Kanun’un 18 inci maddesinde yapılan düzenleme ile “kur farklarının” KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.   İmalat sanayiye yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; İnşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ nin iadesi 2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Kanunun 20’nci maddesiyle, İmalat sanayiye yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; İnşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ nin iadesi 2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. (Son tarih 2018’di) Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na söz konusu süreyi 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den istisna edilmiştir. Ayrıca, bazı kitap ve süreli yayınların teslimi de KDV istisnası kapsamına alınmıştır. Kanunun 17’nci maddesiyle, KDV Kanunu’nun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinde değişikliğe gidilerek, “yenilenebilir ve diğer enerji” tesislerinin inşasına yönelik yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ den istisna edilmiştir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi de KDV istisnası kapsamına alınmıştır. Trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazine’ye devir işleminde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. (31.12.2018’di) (Madde 19)  4) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER  Şalgam suyu ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerine ÖTV istisnası getirilmiştir. Kanunun 37’nci maddesiyle, 4760 sayılı ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin A Cetvelinde değişiklik yapılarak, Şalgam suyu ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerine ÖTV istisnası getirilmiştir. Ayrıca, 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen bahse konu içeceklerle ilgili olarak tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir. (Madde 38) 5) GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEME Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları [...]

2019-18 Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar Hak.

12.01.2019 tarih ve 30653 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2019/1) ile; 28.01.2019 tarihinden itibaren bankaların çekler için ödemekle yükümlü olduğu miktar 1.600 TL’den 2.030 TL’ye çıkarılmıştır. Bu kapsamda; Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; Karşılığının hiç bulunmaması halinde, 1) Çek bedeli 2.030 TL veya üzerinde ise 2.030 TL, 2) Çek bedeli 2.030 TL altında ise çek bedelini, Karşılığının kısmen bulunması halinde, 1) Çek bedeli 2.030 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2.030 TL tamamlayacak bir miktarı, 2) Çek bedeli 2.030 TL üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2.030 TL ödemekle yükümlüdür. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-08 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15.01.2019 tarihinde “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” konulu, 2019/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge’ de aşağıdaki konularda dikkate alınacak tutarlar detaylıca açıklanmıştır. 5510 sayılı Kanun’ un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları, Çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları, Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları, Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile yardımı tutarları, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların prime esas kazançlarının alt ve üst sınırları, Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri, Primlerini kendi ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları, 2925 sayılı Kanun’a tabi sigortalıların prime esas kazançları ve ödeyecekleri prim tutarları, 5510 sayılı Kanun’un 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanun’a göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar, Geçici iş görmezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması, Emzirme ödeneği, Cenaze ödeneği, İdari para cezaları, TL cinsinden yapılan ödemelerin yuvarlanması. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR  

2019-07 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak.

Bilindiği gibi, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesi hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 25.12.2018 tarih ve 245766 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile yürürlüğü konulmuştur. Uygulamada karşılaşılan hususlar hasebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 09.01.2019 tarih ve 6267 sayılı olur ile “Usul ve Esasları” yeniden belirlemiştir. “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” a ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-06 Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Gönderilmesine İlişkin SGK Yazısı Hak.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 04.01.2019 tarih ve 239234 sayı ile yayımlanan “Genel Yazı” kapsamında; İşverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin, işyerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemelerinin tamamlanarak kullanıma açıldığı duyurulmuştur. Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

Load More Posts