1. KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT HÜKÜMLERİ

Bilindiği gibi, “69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği” ile;

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, perakende olarak mal satışında veya hizmet ifasında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna (3100 sayılı Kanun) göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) yerine, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı, kullanmakta oldukları ÖKC’ lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

Daha sonra bu Tebliğde “70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği” ile değişiklik yapılmıştı. Yapılan değişiklik sonrası;

 • 483 No.lu VUK Tebliği’nde Belirtilen Şartları Taşıyan Mükelleflere 10 Yılı Geçmemek Üzere Mevcut Eski Nesil ÖKC’ lerini Kullanabilme İmkânı,
 • Eski ÖKC’ lerini 10 Yılı Geçmemek Üzere Kullanabilecek Mükelleflere, 1/7/2018 tarihinden itibaren, Perakende Mal Satışları İle Hizmet İfalarına İlişkin Bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na Bildirme Mecburiyeti,
 • 483 No.lu VUK Tebliği’nde Belirtilen Şartları Sağlayan ve Tüm Satışlarında e- Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası Düzenleyen Mükelleflere ÖKC Kullanım Muafiyeti,

getirilmişti.

Bu defa, 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 489 Sıra No.lu Tebliğ” ile söz konusu uygulamaya yönelik tekrar değişiklikler getirilmiştir.

 1. 488 ve 489 NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ø  483 No.lu Tebliğ’de sadece şartları taşıyan mükelleflere yönelik olarak getirilen Eski Nesil ÖKC ’leri kullanma imkanı tüm mükellefleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. (3100 sayılı Kanun’a ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç),

 • 10 yıllık süre şartı kaldırılarak, Eski Nesil ÖKC’ lerin, mali hafızaları dolana kadar kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • Eski Nesil ÖKC’ lerin, mali hafızaları dolana kadar kullanılabilmesi için 1.1.2018 Tarihine Kadar e-Fatura, E-Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.
 • Yeni nesil ÖKC kullanım mecburiyeti, eski nesil yazar kasalarının mali hafızalarının dolmasından itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacak şekilde düzenlenmiştir.
 • ÖKC’ lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilmiştir.
 • 10 Yıllık Süre Şartı Kaldırılmış ve Düzenlemeden Yararlanacak Mükelleflerin Kapsamı Genişletilmiştir:

Yapılan değişiklik ile;

 • YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler (3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını, mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabileceklerdir.
 • Yukarıda belirtilen kapsama giren mükelleflerin YN ÖKC kullanma mecburiyeti, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.
 • Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.
 • Mevcut eski nesil ÖKC’ leri kullanma imkanı getirilen mükellefler, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluşması halinde, anılan cihazları mali hafıza değişimine tabi tutmaksızın YN ÖKC satın alarak kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler.
 • Mevcut eski nesil ÖKC’ lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecek mükellefler; mevcut eski ve yeni nesil ÖKC’ lerini mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar, ÖKC fişlerinin veya bilgi fişlerinin (fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edebileceklerdir. Düzenlenen bilgi fişlerinde müşteri adına düzenlenen ve elektronik ortamda iletilen e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik belgelerin hangi ortamdan ve nasıl temin edilebileceğine, erişilip görüntülenebileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir (Bu açıdan 483 No.lu Tebliğ’deki uygulama devam ettirilmiştir)
 • 489 No.lu VUK Tebliği’nin Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca işletmelerin nevi değişikliği halleri ve Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ferdi bir işletmenin aktif ve pasifi ile kül halinde devri ile ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması halleri haricinde, eski nesil ÖKC’ lerin devri mümkün değildir.(Bu açıdan 483 No.lu Tebliğ’deki uygulama devam ettirilmiştir)
 • 483 No.lu Tebliğ’de yer alan “Bu maddede zikredilen 10 yıllık sürenin 30/6/2018 tarihinden önce dolması halinde, söz konusu cihazların YN ÖKC ile değişim zorunluluğu 1/7/2018 tarihi itibariyle başlayacak olup bu tarihten önce söz konusu eski nesil ÖKC’ lerin YN ÖKC ile değişim zorunluluğu olmayacaktır” şeklindeki fıkra kaldırılmıştır.
 • Eski Nesil ÖKC’ lerin Mali Hafızaları Dolana Kadar Kullanılabilmesi İçin 1.1.2018 Tarihine Kadar E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Kaldırılmıştır:

483 No.lu Tebliğ’in 4’üncü maddesi uyarınca, Eski Nesil ÖKC’ lerin, mali hafızaları dolana kadar kullanılabilmesi için 1.1.2018 tarihine kadar e-Fatura, e-Arşiv uygulamasına geçme ve yine aynı tarihten itibaren ÖKC’ lerin düzenlediği fişlerdeki mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e iletilmesi zorunluluğu bulunmaktaydı.

489 No.lu VUK Tebliği’nin 2’nci maddesi ile 483 no.lu Tebliğ’in 4’üncü maddesinde yapılan değişiklik sonucunda, e-fatura ve e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu kaldırılmış, mali bilgilerin raporlanmasına ilişkin yükümlülük başlangıç tarihi 1.7.2018 olarak belirlenmiştir.

Anılan değişiklik uyarınca kapsamına giren mükelleflerin (3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; 1/7/2018 tarihinden itibaren,

 • ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (Başkanlık)’tan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” ndaki esaslara göre,
 • Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’ e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacaktır

 • 20’ den Fazla Ödeme Kaydedici Cihaza veya Fatura ve Benzeri Belgeleri Düzenlemede Kullanılan Bilgisayar Sistemine Sahip Olan ve Belirli Şartları Sağlayan Mükelleflerin ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin Düzenleme

483 No.lu Tebliğe istinaden, YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden, 2016 yılı;

 • Satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi,
 • Bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi,
 • Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması koşullarından

en az ikisini sağlayan ve 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükelleflerin, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları ile e-Defter uygulamasına dahil olmaları ve perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildirmeleri halinde, perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ÖKC kullanma mecburiyeti, bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren bulunmamaktaydı.

489 No.lu VUK Tebliği ile yukarıda yer alan 2016 yılı ifadesi, 2016 ve müteakip yıllar olarak değiştirilmiştir.

Tebliğler Resmi Gazete’ de yayımlandıkları 21.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488) “ e ulaşmak için tıklayınız.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 489 Sıra No.lu Tebliğ” e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

SİRKÜLERİ İNDİR