Aylık Arşivler: Haziran 2021

Ana Sayfa/2021/Haziran

2021-21 E-Defter Beratlarının Yükleme Süresinin Uzatılması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27.05.2021 tarihinde yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Sirküleri/135” kapsamında;   Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.   Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-06-08T17:46:17+03:00Haziran 8th, 2021|Duyurular|

2021-20 Matrah Artırımını da İçeren Yapılandırma Kanun Teklifi Hak.

Kamuoyunda “Af Kanunu” veya “Vergi Barışı” olarak da bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 21 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulmuştur.   Söz konusu Kanun Teklifinde;   Kesinleşmiş alacaklara,   Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara,   İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere,   Matrah artırımına,   İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,   İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme yapma imkânına,   Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanmasına   ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.   Kanun Teklifinin mevcut halinde imar barışı ve varlık barış düzenlemeleri ise bulunmamaktadır.   Teklifin kapsamına, vergiler bakımından;   30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,   2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),   30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları girmektedir.   Teklif ile aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılması öngörülmektedir:   Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına olan kesinleşmiş borçlar ile bazı kurumlara olan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması,   Dava safhasındaki işlemlere yapılandırma ve ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,   İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin ihtilafa gidilmeksizin çözülmesi,   2016-2020 yılarına ilişkin matrah ve vergi artırımı,   İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan malların kayıtlardan çıkarılması ile kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltmeleri),   Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yeniden yapılandırılması,   İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için bir defalık yeniden değerleme yapılması imkanının sağlanması,   Sicil affı (Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanması).   Yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için, prensip olarak, (Kanun teklifinin ilgili maddelerinde yer alan başvuru ve ödeme süreleri saklı kalmak kaydıyla) 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idarelere başvurulması gerekmektedir.   Kanun kapsamında ödenecek tutarların, ilk taksitinin 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecek tutarların ilk taksitinin 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi öngörülmektedir.   Cumhurbaşkanına başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatma yetkisi verilmektedir.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-06-08T17:45:45+03:00Haziran 8th, 2021|Duyurular|

2021-19 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler Hak.

  Sayın müşterilerimiz, Mayıs ayında yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülükler aşağıdaki gibidir. Duyurumuz hatırlatma amaçlı olup, her ay düzenli verilen beyan ve bildirimleri kapsamamaktadır. VERGİ LEVHALARININ İNTERNET VERGİ DAİRESİ SİSTEMİNDEN YAZDIRILMASI Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda oluşturulan ve internet vergi dairesine aktarılan vergi levhaları, mükellefler tarafından Mayıs ayı sonuna kadar internet vergi dairesinden alınarak yazdırılmak zorundadır. Sistem tarafından verilen onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Vergi levhalarının işyerinde bulundurulmadığının tespiti halinde, VUK’ un 353 / 4 maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (2021 yılı için 380 TL)   EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEMESİ Emlak Vergisi Kanunu’nun 30’ uncu maddesi uyarınca emlak vergisi birinci taksitinin Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. İkinci taksit Kasım ayında ödenecektir. Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebildiği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEMESİ Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 19’ uncu maddesi uyarınca veraset ve intikal vergisi, tahakkuk ettiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekir. (Toplam 6 taksit) YATIRIM İNDİRİMİ STOPAJININ BEYANI VE ÖDENMESİ Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek 1 – 6 ncı maddelerine istinaden hak kazanılan yatırım indirimine ilişkin hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı, Mayıs ayı 26’ncı gününe kadar verilecek Muhtasar Beyanname ile beyan edilerek, aynı ayın 26’ncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan; Yabancı sermayeli şirketlerin ve irtibat bürolarının bildirim yükümlülüğü, Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi yıllık harç ödemesi ve Elektrik üretimi lisans harçları yıllık harç ödemesi Yine bu ay içinde bildirilmesi ve ödenmesi gereken yükümlülüklerdir. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-06-08T17:44:54+03:00Haziran 8th, 2021|Duyurular|

2021-18 Sigorta Prim Ödemelerinin KDV İade Alacağından Mahsubuna İlişkin Duyuru Hak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 04.05.2021 tarihinde yayımlanan “Genel Yazı” kapsamında; 30/4/2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin 'Form Ba' ve 'Form Bs' bildirimlerinin verilme süresinin 7/5/2021 tarihine uzatılması nedeniyle, 2021/Mart dönemi sigorta prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunan mükelleflerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bu itibarla, 2021/Mart ayına ilişkin KDV iade alacağından mahsup yöntemiyle ödenen primlerin 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar Kurum hesaplarına intikal etmiş olması halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilecektir.   Söz konusu Genel Yazı’ ya ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-06-08T17:43:48+03:00Haziran 8th, 2021|Duyurular|

2021-17 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 03.05.2021 tarihinde yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Sirküleri/134” kapsamında; 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.   Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-06-08T17:43:14+03:00Haziran 8th, 2021|Duyurular|

2021-16 Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı Hak.

23.04.2021 tarih ve 31463 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3910 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Diğer taraftan kısa çalışma başvuru süresi 31.01.2021 tarihinde sona ermiştir. Bu sürede herhangi bir uzatma yapılmamıştır. Kısa çalışma düzenlemelerine ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir.   COVID-19 ZORLAYICI SEBEBİNE DAYALI KÇÖ DÜZENLEMELERİ ÖZET TABLO DÜZENLEME SÜRESİ KISA ÇALIŞMA SON BAŞVURU TARİH AÇIKLAMA 7226 Sayılı Kanun md.41 (4447– Geçici Md. 23) 3 ay 30.06.2020   2706 Cumhurbaşkanlığı Kararı (RG 30.06.2020- 31171) Kısa çalışma ödeneği süresi 1 ay uzatılmıştır Uzatmadan yararlanmak için yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor. 30.06.2020 tarihine kadar (bugün son gün) kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan işverenler, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan aynı işçiler için aynı süreleri aşmamak kaydıyla yararlanabilir. 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (31.07.2020 31202 sayılı RG) Kısa çalışma ödeneği süresi 2. defa 1 ay uzatılmıştır Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor. Önceki uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde 2. uzatma kararından yararlanılacaktır. 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (31.08.2020 31230 sayılı RG) Kısa çalışma ödeneği süresi 3. defa 2 ay uzatılmıştır Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor. İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 2. uzatma süresinin bitiminden itibaren 3. uzatma kararından yararlanılacaktır. 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (27.10.2020 31287 sayılı RG) Kısa çalışma ödeneği süresi 4. defa 2 ay uzatılmıştır Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor. İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 3. uzatma süresinin bitiminden itibaren 4. uzatma kararından yararlanılacaktır. 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (19.02.2021 31400 sayılı RG) Kısa çalışma ödeneği süresi 5. defa 1 ay uzatılmıştır Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor. İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 4. Uzatma süresinin bitiminden itibaren 5. uzatma kararından yararlanılacaktır. 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (23.04.2021 31463 sayılı RG) Kısa çalışma ödeneği süresi 6. defa 3 ay uzatılmıştır Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor. İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 31.01.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmuş işyerleri için 5. uzatma süresinin bitiminden itibaren 6. uzatma kararından yararlanılacaktır.   3910 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-06-08T17:42:13+03:00Haziran 8th, 2021|Duyurular|

2021-15 Beyannameler, BA-BS ve Beratların Uzatılması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22.04.2021 tarihinde yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Sirküleri/133” kapsamında;   26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.   30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.   30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.   Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-06-08T17:40:39+03:00Haziran 8th, 2021|Duyurular|