Bilindiği gibi, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu başvuru süreleri 01.02.2021 tarihinde sona ermiştir.

 

Söz konusu Kanun’a ilişkin yayımlanan “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliğinin” “II/A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde, vergi dairelerine olan borçları için Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabilecekleri; birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerektiği düzenlenmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’na intikal eden bazı olaylarda;

 

  • Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerden bazılarının, 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere sadece bir vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulundukları, diğer vergi dairelerine yazılı olarak müracaatta bulunmadıkları veya başvurularını borçlu oldukları vergi daireleri dışındaki vergi dairelerine yapmaları nedeniyle 7256 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamadıkları,

 

  • Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi ya da e-devlet üzerinden süresi içinde başvuruda bulunan ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları Kanun kapsamında yapılandırılamayan borçluların bulunduğu,

 

  • 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliğinin “II/A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde; “213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ve e-devlet üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen, sorumlu oldukları borçlarını yapılandırmak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunan borçluların da bulunduğu,

 

Gibi hususlar göz önünde bulundurularak; Hatalı başvuruda bulunanlara, 01.03.2021 tarihine kadar tekrar başvuru yaparak, hatalı başvuruların düzeltilmesi imkanı sağlanmıştır.

 

Ödeme süresinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

 

Söz konusu İç Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR