“KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:34)” 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

  • Alıcı ve Satıcının Mücbir Sebep Kapsamında Bulunması Halinde KDV Tevkifatı Uygulaması

 

Bilindiği gibi, mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmamaktadır.

 

Tebliğ’in 1’inci maddesinde yapılan düzenleme ile; Hem alıcının hem de satıcının mücbir sebep kapsamında bulunması halinde 05.02.2021 tarihinden itibaren KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

  • Hizmet İhracatlarına İlişkin KDV İadelerinde Bedelin TL Olarak Yurda Getirilebilmesi İmkanı

 

Bilindiği gibi, hizmet ihracına ilişkin KDV iadelerinde hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilme şartı aranmaktadır.

 

Tebliğ’in 2’nci maddesinde yapılan düzenleme ile; Faturada Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.

 

  • Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde KDV İade Uygulaması

 

Bilindiği gibi, indirimli orana tabi konut teslimlerinde teslimatın ne zaman yapıldığı hususu, düşük oranlı veya istisnalı işlemin hangi ay KDV beyannamesinde gösterileceği ve varsa bu işleme ilişkin KDV iade talebinin hangi dönem itibariyle yapılacağı açılarından önem taşımaktadır.

 

Yeni inşaatlarda tapu verilmesi tek başına inşaatın (veya bağımsız bölümün) vaat edildiği şekilde tamamlanarak teslim edildiği anlamına gelmemektedir. Çünkü inşaat başlamadan önce veya inşaat devam ederken arsa payı tapusu verilebilmektedir.

 

Tebliğ’in 7’nci maddesinde yapılan düzenleme ile; Şayet tapu verilmişse ve yeni inşaata ait yapı kullanma izni de düzenlenmişse, bu iki belgeden geç tarihli olanın tek başına teslimatın yapıldığı yani teslime ilişkin KDV’nin ve varsa KDV iade hakkının doğduğu tarihi belgeleyeceği (ayrıca teslim tutanağı aranmayacağı) belirtilmiştir. Bu bağlamda bir yoklama yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.

 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, hem yapı kullanma izin belgesi bulunması, hem de tapu devrinin yapılmış olması gerekliliğidir. Bu ki şartın gerçekleştirilmesi durumunda KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın vergi dairelerince değerlendirmeye alınacaktır.

 

Bu durumda teslim tutanağı aranmayacak olmakla beraber, teslim tutanağının teslim tarihini belgeleyebileceği haller de mevcuttur.

 

Aşağıdaki tabloda muhtelif pozisyonlara göre bina veya bağımsız bölüm teslimatının hangi tarih itibariyle yapılmış sayılacağı gösterilmiştir.

 

POZİSYONTESLİMAT DURUMU
Arsa payı verilmiş, yapı kullanma izni alınmamış, teslim tutanağı düzenlenmemişTeslimat henüz yapılmamıştır. Yapı kullanma izninin ve teslim tutanağının hangisi daha önce tarihli ise o tarih itibariyle teslimat gerçekleşecektir.
Arsa payı verilmemiş, yapı kullanma izni alınmamış, teslim tutanağı düzenlenmişTeslimat teslim tutanağı tarihinde yapılmış sayılır.
Arsa payı verilmemiş, yapı kullanma izni alınmış, teslim tutanağı düzenlenmemişTeslimat henüz yapılmamıştır. Teslimat tapu verildiğinde veya teslim tutanağı düzenlendiğinde (bunlardan hangisi erken ise) gerçekleşecektir.
 

Arsa payı verilmiş, yapı kullanma izni alınmış

Bu iki belgeden geç tarihli olanın tarihi teslimat tarihidir. (Daha sonraki tarihi taşıyan teslim tutanağının önemi yoktur.)
Arsa payı verilmiş, yapı kullanma izni alınmamış, teslim tutanağı düzenlenmişTeslim tutanağının tarihi esas alınır. Arsa payı tapusunun verildiği tarihin önemi yoktur.
Arsa payı verilmemiş, yapı kullanma izni alınmış, teslim tutanağı düzenlenmişTeslim tutanağının varlığı tek başına teslimatı belgelemektedir.

 

  • KDV İade Alacağının ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsup Edilememesi

 

Bilindiği gibi, KDV iade alacakları; vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına, ithalde alınan vergilere, SGK prim borçlarına mahsup yöntemleriyle alınabilmektedir.

 

Tebliğ’in 8’inci maddesinde yapılan düzenleme ile; KDV iade alacağı ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyecektir.

 

  • Özel Esaslar Uygulamasına İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Belirlemelerin Yapılması

 

Tebliğ’in 9’uncu maddesinde yapılan düzenleme kapsamında; Vergi Usul Kanununun izaha davet (370/b maddesi) kapsamında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımına ilişkin ön tespit yazısıyla beyanlarını düzeltmeye davet edilen mükellefler, bu düzeltmeyi yapmamaları halinde özel esaslara alınacaktır. Ancak, mükellefin söz konusu belgelere isabet eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına almadığını vergi dairesine tevsik etmesi ya da Tebliğin (IV/E-7.2.2) bölümünde yer alan şartlardan [birinci paragrafın (a) ayrımı hariç] birini sağlaması halinde, vergi incelemesi neticesi beklenmeksizin, genel esaslara dönüşü yapılır.

 

  • Süre Uzatımları Hakkında

 

  • İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde KDV istisna süresi 31.12.2020 tarihinden 31.12.2025 tarihine uzatılmıştır.

 

  • 2021 UEFA şampiyonlar ligi finali müsabakaları kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde KDV istisnası uygulamasına yönelik 2020 tarihi 2021 olarak revize edilmiştir.

 

  • Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasında uygulanan KDV istisnası süresi 31.12.2020 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR