27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;

01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’ nda yer alan had ve tutarlar, bir önceki yıl için geçerli olan tutarların yeniden değerleme oranında (%22,58) artırılması suretiyle belirlenmiştir.

 Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Tutarı

 Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 21 inci maddesinde yer alan ve 2019 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 5.400 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2020 yılında elde edilecek kira gelirleri için 6.600 TL olarak tespit edilmiştir.

 Personele Verilen Yemek Ücreti İstisna Tutarı

GVK’ nın 23/8’inci maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2020 yılı için 23,00 TL (KDV dahil 24,84 TL) olarak uygulanacaktır. 2019 yılında söz konusu had 19,00 TL (KDV dahil 20,52 TL) idi.

  • Personele Verilen Yol Ücreti İstisna Tutarı

GVK’ nın 23/10’unci maddesinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2020 yılında 12 TL olarak uygulanacaktır.

  • Engelli İndirim Tutarı

GVK’ nın 31’inci maddesinde yer alan engelli indirimi tutarları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

Engellilik Derecesi2019 Yılında Uygulanan Tutar (TL)2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
Birinci derece engelli1.2001.400
İkinci derece engelli650790
Üçüncü derece engelli290350

 

  • Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

GVK’ nın 47’nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarından yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, Büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL, diğer yerlerde 7.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2019 yılında bu tutarlar sırasıyla 9.000 TL ve 6.000 TL’ idi.)

  • Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

GVK’ nın 48’inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 140.000 TL, yıllık satış tutarı 220.000 TL, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 70.000 TL, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 140.000 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

GVK’ nın Mükerrer 80’inci maddesinde yer alan ve 2019 yılı için 14.800 TL olarak uygulanan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2020 yılı için 18.000 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

GVK’ nın 82’nci maddesinde yer alan ve 2019 yılında 33.000 TL olarak uygulanan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında elde edilen arızi kazançlara uygulanmak üzere 40.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR