15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:27)” ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Bazı Minibüslere KDV İstisnası Getirilmiştir.

 KDV Kanunu’nun 13/d maddesine göre; Yatırım teşvik belgesi kapsamında satın alınan veya ithal edilen makine ve teçhizat KDV’den istisna olup, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde taşıt araçlarının bu kapsamda olmadığı, dolayısıyla istisnadan faydalanamayacağı belirtilmiştir.

Yapıla düzenleme ile; Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek minibüsler KDV istisna kapsamına alınmıştır. 

2- Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnasının Kapsamı Genişletilmiştir.

KDV Kanunu’nun 13/f maddesine göre; Ulusal güvenlik kuruluşlarına yönelik olarak yapılan bazı teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. Bu Tebliğ ile istisnanın kapsamı aşağıdaki şekilde genişletilmiştir.

Ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de bu istisna kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

3- Yurtdışında Mukim Kişilere Yapılan Konut ve İşyeri Satışında Döviz Bedelinin Alıcının Dışındaki Kişiler Tarafından da Yapılabileceği Hükme Bağlanmıştır.

KDV Kanunu’nun 13/i maddesine göre; Yeni yapılmış konut ve işyerlerinin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek şartıyla yurtdışında mukim kişilere ve kuruluşlara satışı KDV’den istisnadır.

Tebliğ’de yapılan düzenleme ile; Döviz gönderme işlemini alıcının dışındaki kişilerin de yapabileceği hükme bağlanmış, usul ve esaslar belirlenmiştir.

4- Türkiye Diyanet Vakfına Yapılan Teslim ve Hizmetlerin KDV İstisnası Kapsamında Olduğu Hükme Bağlanmıştır.

KDV Kanunu’nun 13/k maddesine göre; Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır.

Tebliğ’de yapılan düzenleme ile; Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetlerin de istisna kapsamında olduğu belirtilmiştir.

5- İndirimli Teminat Uygulaması (İTUS) ve Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) Uygulamasına İlişkin Tebliğ Metni Yeniden Düzenlenmiştir.

 KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca; Kendilerine İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) sertifikası veya Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) sertifikası verilen mükelleflerden vergi borcunu ödemeyenlerin sertifikası iptal edilmektedir.

Aynı Tebliğ’de; Takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen kaldırılması halinde; yargı kararının İdare’ye tebliğ edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı tarihi içine alan dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerde “İTUS Uygulaması” veya “HİS Uygulaması” kapsamında işlem yapılabileceği belirtilmektedir.

Yapılan değişiklikle Tebliğ’de yer alan “nihai” ibareleri Tebliğ metninden çıkarılmıştır. Dolayısıyla, Vergi mahkemesi (İlk derece mahkemesi) kararlarıyla da “İTUS Uygulaması” veya “HİS Uygulaması” kapsamında işlem yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. 

27 No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği 15.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ