15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:23)” ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  • KDV’ de İndirim Süresi

Bilindiği gibi, 7104 Sayılı Kanun Madde 8 kapsamında KDV indirim süresi “takvim yılı” iken, “takip eden takvim yılı” olarak değiştirilmiştir. Buna istinaden KDV Genel Uygulama Tebliği’nde de söz konusu değişiklik revize edilmiştir.

KDV indiriminde “takvim yılı” sınırı “takip eden takvim yılı” olarak değiştirilmiştir. Böylelikle yıl aşımında KDV indiriminden yararlanamama durumu ortadan kalkmıştır.

  • İhraç Kayıtlı İadelerde İstenen Taahhütname

İhraç kayıtlı teslimlere ilişkin KDV İadelerinde istenen belgelerden biri olan ve ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı (taahhütname), bu tebliğle birlikte sadece gümrük beyannamesinde imalatçı firma bilgisi olmayanlardan alınacaktır.

  • Transit Ticaret Kapsamında Yapılan Düzenleme

3065 sayılı Kanunun (17/4-ö) maddesine göre, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için 1/1/2019 tarihinden itibaren verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerine ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilmez.

  • İndirimli Orana Tabi KDV İadelerine İlişkin Yapılan Düzenleme

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV İadelerinin en geç takip eden yılsonuna kadar talep edilmesi gerektiği tekrar belirtilmiştir.

Ayrıca, söz konusu iade izleyen yılın sonuna kadar düzeltme yapmak suretiyle de istenebilecektir. Örneğin; 2018 yılına ilişkin iade hakkı, 31.12.2019 tarihinde verilecek bir düzeltme beyannamesiyle talep edilebilecektir.

Diğer taraftan, bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen indirimli oran iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

  • Şüpheli Alacaklara İlişkin Yapılan Düzenleme

7104 Sayılı Kanun’ un 8 inci maddesi ile 1.1.2019 tarihinden itibaren değersiz hale gelen alacaklarla ilgili KDV yüklenimlerinin, alacağın değersiz hale geldiği dönemde indirilebilmesi imkanı getirilmiş olup, bu Tebliğ’de konuya ilişkin uygulama esasları açıklanmıştır.

  • KDV İadelerinde Talep Süresine İlişkin Yapılan Düzenleme

Bilindiği gibi, KDV İadelerinin istenmesine ilişkin talep süresi daha önce 5 yıl idi. 7104 Sayılı Kanun’la bu süre, iade hakkının doğduğu yılı izleyen yılın başından itibaren 2 yıl olarak belirlenmişti (İndirimli oran KDV İade hariç). Tebliğin 10 uncu maddesinde bu sınırlamayla ilgili düzeltmeler yer almaktadır.

Bu kapsamda,  iade talebinde bulunacak mükelleflerin istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR