Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7161 Sayılı Kanun” 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Kanunda yer alan ve tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1) KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresi uzatılmıştır.

Kanunun 43’üncü maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9’uncu maddesinde yapılan değişiklik ile; 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren düzenlemenin, 2019 yılında yapılacak imalat sanayii yatırımları için de uygulanmasına imkan sağlanmış ve Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

2) GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan gelir/kurumlar vergisi istisnası 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. (31.12.2018’di) (Madde 5)

3) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  • Kur farkları KDV matrahına dahil edilmiştir.

Bilindiği gibi, Kur farklarının KDV matrahına dahil edilip edilmemesi yönünde uygulamada ihtilaf bulunmaktaydı. Maliye söz konusu farkların KDV matrahına eklenmesi yönünde görüşte iken, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ise kur farklarının KDV matrahına dahil edilmemesi yönünde görüş bildirmişti. Söz konusu kararın gerekçeleri arasında KDV Kanununda buna dayanak herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı beyan edilmişti.

Bu Kanun’un 18 inci maddesinde yapılan düzenleme ile “kur farklarının” KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.  

  • İmalat sanayiye yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; İnşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ nin iadesi 2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

Kanunun 20’nci maddesiyle, İmalat sanayiye yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; İnşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ nin iadesi 2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. (Son tarih 2018’di)

Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na söz konusu süreyi 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

  • Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den istisna edilmiştir. Ayrıca, bazı kitap ve süreli yayınların teslimi de KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

Kanunun 17’nci maddesiyle, KDV Kanunu’nun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinde değişikliğe gidilerek, “yenilenebilir ve diğer enerji” tesislerinin inşasına yönelik yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ den istisna edilmiştir.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi de KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

  • Trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazine’ye devir işleminde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. (31.12.2018’di) (Madde 19)

 4) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  •  Şalgam suyu ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerine ÖTV istisnası getirilmiştir.

Kanunun 37’nci maddesiyle, 4760 sayılı ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin A Cetvelinde değişiklik yapılarak, Şalgam suyu ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerine ÖTV istisnası getirilmiştir.

Ayrıca, 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen bahse konu içeceklerle ilgili olarak tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir. (Madde 38)

5) GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEME

  • Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar BSMV’ den istisna edilmiştir.

Kanunun 2’nci maddesiyle, varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar BSMV’ den istisna edilmiştir.

 

6) KİRA ARTIŞLARINDA YAPILAN DÜZENLEME

  • Kira artışının belirlenmesinde “tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalama” dikkate alınacaktır.

Kanunun 56’ncı maddesiyle, kira bedelinin belirlenmesinde “tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamanın dikkate alınacağı ve bu oranın geçilmemesi kaydıyla sözleşmenin geçerli olacağına hükmedilmiştir. (Yürürlük: 1.1.2019)

7) İŞSİZLİK KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEME

  • İşsizlik ödeneği almak için 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı değiştirilmiştir.

Kanunun 25’inci maddesiyle, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından olan “son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma” şartı “son 120 gün hizmet akdine tabi olma” şeklinde değiştirilmiştir.

7161 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR