Bilindiği gibi, 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 48 inci maddesi ile; 7201 sayılı Tebligat Kanunu’ nun elektronik tebligata ilişkin bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7/a- Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
 1. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
 1. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
 1. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
 1. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
 1. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
 1. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
 1. Noterler.
 1. Baro levhasına yazılı avukatlar.
 1. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
 1. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

 

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır.

Düzenleme, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu kanun değişikliğine istinaden “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” de yeniden düzenlenmiştir.

06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ile özetle aşağıdaki konular açıklanmıştır.

 • Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar
 • Başvurunun yapılması, adres oluşturulması, teslimi
 • Elektronik tebligatın hazırlanması, muhataba ulaştırılması, muhatabın bilgilendirilmesi
 • Elektronik tebligatın ispat gücü
 • İşlem ve delil kayıtlarının muhafazası
 • Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR