Aylık Arşivler: Ekim 2018

2018-51 İmar Barışı Başvuru Süresinin Uzatılması Hak.

Bilindiği gibi, kamuoyunda “İmar Barışı” ya da “İmar Affı” olarak bilinen düzenleme ile imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek “Yapı Kayıt Belgesi” kapsamında imar sorunlarının çözülmesi amaçlanmıştır. İlgili düzenlemenin 31.10.2018 tarihinde bitecek olan başvuru süresi 257 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-52 Z Raporlarının GİB’e Bildirim Tarihinin Ertelenmesi Hak.

“483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 502 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği” 31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Bilindiği gibi, 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Madde 3’de; YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerden; aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri ve değişik çevre birimleri (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara-ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları vb. diğer kuruluşlar dahil- ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanan, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu fıkranın aşağıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan en az ikisini sağlayan ve toplam 20 ve üzerinde ÖKC’ ye sahip olan mükelleflerin, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri koşuluyla, işletmelerinde mevcut eski nesil ÖKC’ lerini, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaları mümkün bulunmaktadır. 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Madde 4’de ise; Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren mükelleflerin, mali hafıza doluncaya kadar kullanabilecekleri eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri 01.07.2018 tarihinden itibaren GİB’ e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Hükümleri yer almaktadır. 25.03.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği” ile 01.07.2018 tarihi 01.10.2018 olarak yeniden düzenlenmişti. Bu defa, 31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “502 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği” ile bildirimin başlangıç tarihi 01.01.2019’a ertelenmiştir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-51 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleştirilmesinin Ertelenmesi Hak.

Bilindiği gibi, “1 Seri No.lu Prim ve Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile muhtasar beyanname ile sigorta prim hizmet bildirgelerinin birleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Pilot il olarak seçilen Kırşehir 01.06.2017 tarihinde, diğer şehirlerin ise 01.01.2018 tarihinde uygulamaya başlaması kararlaştırılmıştır. “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)” ile yürürlük maddesinde değişiklik yapılmış ve uygulamanın Amasya, Bartın ve Çankırı illeri dışındaki bütün illerde 01.07.2018 tarihinden itibaren başlanılması düzenlenmiştir. Daha sonra “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)” ile 01.07.2018 tarihinden itibaren başlanacak uygulama 3 ay daha ertelenerek 01.10.2018 olarak değiştirilmiştir. Bu defa, 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)” ile uygulamaya başlama tarihi tekrar ertelenerek 01.07.2019 olarak değiştirilmiştir.   Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-50 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2018) İtibariyle Uygulanacak Kurlar Hak.

Sayın müşterilerimiz, Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi sonunda (30.09.2018) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.  Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği) Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2018-49 Dövizli Sözleşmelere İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Hak.

06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’ De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51)” de yer alan düzenlemelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Sıkça Sorulan Sorular” yayımlanmıştır. Sıkça Sorulan Sorular’ a ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR  

2018-48 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödenmesi Gereken İlk Taksit Süresinin Uzatılması Hak.

Bilindiği gibi, kamuoyunda “Torba Yasa” “Af Kanunu” veya “Vergi Barışı” olarak bilinen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun” 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu kanunun 2,3,4 ve 5 inci maddeleri kapsamında yapılandırma başvurusu yapan mükelleflerin 1.10.2018 tarihine kadar ödemesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15.10.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. (140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2018-50 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 21) Hak.

10.10.2018 tarih ve 30561 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “KDV Genel Uygulaması Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:21)” de yer alan düzenlemelere ilişkin konu özeti ile bahse konu tebliğin eski ve güncel metinleri karşılaştırmalı olarak tablolar halinde bilgilerinize sunulmuştur. 04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizinin alıcıdan aranır. Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır. Aynı Tebliğin (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna eklenen cümle aşağıdaki gibidir. Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınmaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır. Aynı Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci paragrafında yer alan “ay içi hesaplamalarda ibaresinin “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir. KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler sonrasında tebliğin ilgili bölümlerinin güncel metinleri, eski metinler ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 21) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

10.10.2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; - Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu tevkifat uygulaması kapsamındaki bir işleme ilişkin olarak alıcının KDV tevkifatını beyan etmemesi/eksik beyan etmesi durumunda yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar netleştirilmiştir. - KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan istisna kapsamında üniversitelere bağışlanacak tesise ilişkin inşaat ruhsatının alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında inşaat ruhsatı yerine üniversitenin inşaatla ilgili biriminin uygun görüşünün yeterli olduğu belirtilmiştir. - İndirimli orana tabi işlemlerde azami iade tutarının belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Load More Posts