Kamuoyunda “Torba Yasa” “Af Kanunu” veya “Vergi Barışı” olarak bilinen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun” 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun;

 • Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler ve İl Özel İdareleri’ ne olan borçlar ile bazı kurumlara olan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması,
 • İnceleme ve tarhiyat aşamasında olan işlemlerin dava açılmaksızın çözülmesi,
 • Kesinleşmemiş alacakların sulh yoluyla sonlandırılması,
 • 2013-2017 yıllarına ilişkin Matrah Artımı,
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar İle Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar)
 • Yurt içi ve yurt dışındaki varlıkların vergisiz olarak kayda alınması
 • İmar barışı

gibi birçok önemli konuyu içermektedir. Tarafımızca önemli görülenler aşağıda açıklanmıştır.

1) YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir. (31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ve 2018 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç).
 • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları.
 • Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,
 • Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.
 • Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar.

Dönem: Yapılandırmaya konu alacaklar 31.03.2018 tarihinden önceki dönemleri kapsamaktadır.

Başvuru Tarihi: Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar. (31 Temmuz 2018)

 • Kesinleşmiş Alacaklar

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasında ödenecek ve silinecek tutarlar aşağıdaki şekildedir.

Ödenecek TutarTahsilinden Vazgeçilen Tutar
Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamıVergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’siVergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si
İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’siİştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si
Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarGecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı
 • Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

a- Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar.

b- Temyiz veya itiraz/istinaf süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar.

c- Uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatlar.

Bu alacaklara ilişkin alacağın konusu, alacak tutarı ve tahsilinden vazgeçilen tutar Kanun’ da detaylıca açıklanmıştır.

 • İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler ile cezalardır.

Bu alacaklara ilişkin alacağın konusu, alacak tutarı ve tahsilinden vazgeçilen tutar Kanun’ da detaylıca açıklanmıştır.

2) MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Matrah artırımı; 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılabilecektir.

Matrah artırımından yararlanmak isteyenler 31 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuru yapmak durumundadır.

 • Gelir Vergisi Matrah Artırımı
YILMATRAH ARTIRIM ORANIASGARİ ARTIRIM TUTARIUYGULANACAK VERGİ ORANIUYGULANACAK İNDİRİMLİ VERGİ ORANI
İŞLETME HESABIBİLANÇO ESASI/SERBEST MESLEK KAZ.
2013%3512.27918.095%20%15
2014%3012.78319.155%20%15
2015%2513.55820.344%20%15
2016%2014.42421.636%20%15
2017%1516.35024.525%20%15
 • Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
YILMATRAH ARTIRIM ORANIASGARİ ARTIRIM TUTARIUYGULANACAK VERGİ ORANIUYGULANACAK İNDİRİMLİ VERGİ ORANI
2013%3536.190%20%15
2014%3038.323%20%15
2015%2540.701%20%15
2016%2043.260%20%15
2017%1549.037%20%15
 • Katma Değer Vergisi Matrah Artırımı
YILORAN
2013%3,50
2014%3,00
2015%2,50
2016%2,00
2017%1,50
 • Ücret Stopajında Artırım
YILORAN
2013%6,00
2014%5,00
2015%4,00
2016%3,00
2017%2,00
 • Serbest Meslek ve Kira Stopajında Artırım
YILORAN
2013%6,00
2014%5,00
2015%4,00
2016%3,00
2017%2,00
 • Yıllara Sari İnşaat İşlerine İlişkin Stopaj Artırımı

Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden 2013 ila 2017 yılları için her bir yıl itibarıyla %1 oranında hesaplanacak vergiyi ödemeleri halinde bu tevkifat türü için de vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu kapsamda muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenilen ödeme türünün beyannamede bulunmaması halinde ise bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari matrah üzerinden 2013 ila 2017 yılları için her bir yıl itibarıyla % 3 oranında hesaplanacak vergi ödenerek artırım imkanından yararlanılacaktır.

 • Çiftçilere Yapılan Ödemelerde Stopaj Artırımı

Çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden (bir yıla iblağ edilmeksizin) ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

3) İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

 • İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31.08.2018) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedeceklerdir.

Rayiç bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilecek;

 • Teslimleri genel orana (%18) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden %10 oranı,
 • Teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı (%0,5 veya %4)

esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacak ve yayımlanacak Tebliğ hükümleri uyarınca sorumlu sıfatıyla beyan edilecek ve beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

TürüKayda alınacak değerSorumlu sıfatıyla ödenecek KDVKDV indirimiBeyan ve ödeme zamanı
EmtiaRayiç BedelGenel Orana Tabi İse %10YapılırBeyanname, en geç 31/08/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir.
İnd. Orana Tabi İse Yarısı
MakineRayiç BedelGenel Orana Tabi İse %10YapılmazBeyanname, en geç 31/08/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir.
Teçhizatİnd. Orana Tabi İse Yarısı
Demirbaş
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31.08.2018), aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebileceklerdir.

Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.

TürüKayda alınacak değerSorumlu sıfatıyla ödenecek KDVKDV indirimiBeyan ve ödeme zamanı
EmtiaMaliyet + KarEmtianın tabi olduğu KDV oranıHer türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir.Beyanname, en geç 31/08/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir.
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2017 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31.08.2018) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.

TürüKayda alınacak değerÖdenecek VergiKDV indirimiBeyan ve ödeme zamanı
Kasa veya Net Ortaklar Cari Hes.Düzeltme%3Beyanname, en geç 31/08/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir.

4) VARLIK BARIŞI

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançlar “Varlık Barışı” düzenlemesinin kapsamına girmektedir.

 • Yurtdışında Bulunan Varlıklar

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu fıkradaki hükümler çerçevesinde, 30/11/2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecektir

 • Yurtiçinde Bulunan Varlıklar

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir.

Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/11/2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenecektir.

Önemli: 31/7/2018 tarihine kadar yurt dışındaki varlıkların bildirilerek Türkiye’ye getirilmesi ya da yurt içindeki varlıkların defterlere kaydedilmesi durumunda, herhangi bir vergi tarh edilmeyecektir. Bu tarihten sonra getirilen veya deftere kaydedilen varlıklara ilişkin olarak %2 vergi tarh edilecektir.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun’ a ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR