Monthly Archives: Mayıs 2018

//Mayıs

2018-32 Benzin, Motorin, LPG Gibi Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Tutarlarının Belirlenmesi Hak.

Bilindiği gibi, 17.05.2018 tarih ve 30424 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11818 sayılı “Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar” (Bakanlar Kurulu Kararı) ile; Benzin, motorin ve LPG gibi bazı akaryakıt ürünlerinde; Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artışların, söz konusu malların ÖTV tutarları aynı oranda azaltılarak bütçeden karşılanacağı belirtilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı 28.05.2018 tarihinde yayımlamış olduğu duyuru ile “Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Uygulanacak ÖTV Tutarlarına ilişkin tablo yayınlamıştır. Buna göre, bu malların gerek imalatçıları gerekse ithalatçıları tarafından tesliminde ekli tabloda yer alan ÖTV tutarları esas alınacaktır.   Söz konusu Tabloya ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR

2018-31 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleştirilmesinin Ertelenmesi Hak.

Bilindiği gibi, “1 Seri No.lu Prim ve Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile muhtasar beyanname ile sigorta prim hizmet bildirgelerinin birleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Pilot il olarak seçilen Kırşehir 01.06.2017 tarihinde, diğer şehirlerin ise 01.01.2018 tarihinde uygulamaya başlaması kararlaştırılmıştır. SİRKÜLERİ İNDİR

2018-30 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamının Genişletilmesi Hak.

26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” (2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) ile bağımsız denetime tabi olma kriterleri yeniden belirlenmiştir. 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olan bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri aşağıdaki gibidir. Sayılı listede belirtilen Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler, 10/02/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile 11/08/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan şirketler ve Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketler, ölçütlere bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabidir. Yukarıda belirtilen Şirketler haricinde kalan ve tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini üst üste iki hesap dönemi içerisinde sağlayan tüm şirketler için bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Ölçütler Değişiklik Sonrası Aktif toplamı 35 milyon TL ve üzeri Yıllık net satışlar 70 milyon TL ve üzeri Çalışan sayısı 175 kişi ve üzeri (II) Sayılı listede belirtilen şirketler için bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri; Ölçütler Değişiklik Sonrası Aktif toplamı 30 milyon TL ve üzeri Yıllık net satışlar 40 milyon TL ve üzeri Çalışan sayısı 125 kişi ve üzeri Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri değişmemiş olup aşağıdaki gibidir; Ölçütler   Aktif toplamı 15 milyon TL ve üzeri Yıllık net satışlar 20 milyon TL ve üzeri Çalışan sayısı 50 kişi ve üzeri   Kapsam Dışında Tutulan Şirketler; Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler, Ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile ekli (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler, bu karar kapsamı dışında tutularak bağımsız denetime tabi değillerdir. Bakanlar Kurulu Kararına göre şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olması şart değildir. Bu ölçütlerin sağlanması durumunda, şirket takip eden hesap döneminde bağımsız denetime tabi olacaktır. Buna göre, hesap dönemi takvim yılı olan anonim ve limited şirketler açısından, 2018 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde, 01.01.2018 tarihinden önce sona eren son iki hesap dönemine ait bilanço (31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli bilançolar) ve gelir Devamını oku

2018-29 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Hak.

Kamuoyunda “Torba Yasa” “Af Kanunu” veya “Vergi Barışı” olarak bilinen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun” 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler ve İl Özel İdareleri’ ne olan borçlar ile bazı kurumlara olan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması, İnceleme ve tarhiyat aşamasında olan işlemlerin dava açılmaksızın çözülmesi, Kesinleşmemiş alacakların sulh yoluyla sonlandırılması, 2013-2017 yıllarına ilişkin Matrah Artımı, İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar İle Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar) Yurt içi ve yurt dışındaki varlıkların vergisiz olarak kayda alınması İmar barışı gibi birçok önemli konuyu içermektedir. Tarafımızca önemli görülenler aşağıda açıklanmıştır. 1) YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir. (31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ve 2018 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç). Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları. Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları, Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları. Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar. Dönem: Yapılandırmaya konu alacaklar 31.03.2018 tarihinden önceki dönemleri kapsamaktadır. Başvuru Tarihi: Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar. (31 Temmuz 2018) Kesinleşmiş Alacaklar Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasında ödenecek ve silinecek tutarlar aşağıdaki şekildedir. Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilen Tutar Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar a- Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi Devamını oku

2018-28 2018-11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hak.

Bilindiği gibi, 05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; %18 KDV’li Konut Teslimlerinde KDV Oranı 31.10.2018 tarihine kadar %8’e Düşürülmüştü. Bu defa, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; “Konutlar” ibaresi “Konutlar İle İşyerleri” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 31.10.2018 tarihine kadar yapılacak “İşyeri” (bina veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde de KDV oranı %18 yerine %8 olarak uygulanacaktır. 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR  

2018-27 2018-11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hak.

05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır. Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmetine İlişkin Yapılan Ödemelerde İstisna Bilindiği gibi, 7103 sayılı Kanunla işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutulmuştur. (%15) Kanunda, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15'i istisna edilmişken, 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran %15’den %50’ ye çıkarılmıştır. Yeni Alınan Makine ve Teçhizatlarda Amortisman Oranı ve KDV İstisnası Amortisman Oranı 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle  hesaplanabilecektir. KDV İstisnası 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna edilmiştir. Tapu Harcı İndirimi 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde  alınan tapu harcı, Bakanlar Kurulu Kararıyla 05.05.2018 tarihinden 31.10.2018 tarihine kadar, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak kararlaştırılmıştır. %18 KDV’li Konut Teslimlerinde KDV Oranının %8’e Düşürülmesi 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” a Geçici 3 üncü madde eklenmek suretiyle; %18 KDV oranına tabi konut teslimlerinin 31.10.2018 tarihine kadar KDV oranı %8’ e düşürülmüştür. Alkollü İçeceklerde Yapılan Vergi Düzenlemesi 4760 Sayılı ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. Listede yer alan bazı içeceklerin vergisi artırılırken, bazıları ise düşürülmüştür. 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR