Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 Sayılı Kanun 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu kanun metninde yer alan ve tarafımızca önemli görülen konular aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

 • Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde “Teslim” ve “Emsal Bedel” Konusu Açıklığa Kavuşturulmuştur.

7104 sayılı Kanun Madde 1; Arsa karşılığı inşaat işlerinde;

 • Arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya iş yerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiği,
 • Müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi olduğu,

belirtilmiştir.

Dolayısıyla, arsa sahibi müteahhide kalan konut ve işyerlerine isabet eden arsa payı için KDV’li fatura düzenleyecektir. Yapılan düzenlemeyle, arsa karşılığı inşaat işleri iki ayrı teslim olarak tanımlanmıştır. (Yürürlük: 06.04.2018)

7104 sayılı Kanun Madde 7; Arsa karşılığı inşaat işlerinde “emsal bedel tespiti” sorunu da çözüme kavuşturulmuştur. Bedelin tespitinde “maliyet bedeli” esasına göre belirlenen tutar baz alınacaktır. (Yürürlük: 06.04.2018)

 

 • Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler KDV ve ÖTV’ den İstisna Edilmiştir.

7104 sayılı Kanun Madde 3; Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler, ihracat teslimi sayılmak suretiyle KDV’den istisna edilmiştir. (Yürürlük: 01.06.2018)

7104 sayılı Kanun Madde 24; Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler ÖTV’den istisna tutulmuştur. (Yürürlük: 01.06.2018)

 • Bazı Teslim ve Hizmetler Tam İstisna Kapsamına Alınmıştır.

7104 sayılı Kanun Madde 4; Aşağıda belirtilen teslim ve hizmetler tam istisna kapsamına alınmıştır.

 • Bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler,
 • Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.),
 • Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri.

Tam istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’ler indirim konusu yapılabilmekte, indirilemeyen vergiler ise iade edilmektedir. (Yürürlük: 01.06.2018)

 • Bazı İşlem, Teslim ve Hizmetler Kısmi İstisna Kapsamına Alınmıştır.

7104 sayılı Kanun Madde 5; Aşağıda belirtilen işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.

 • Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri,
 • Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılması mümkün olmayan kırpıntıların teslimi,
 • Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri.

Kısmi istisna kapsamına giren işlem, teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmamakta ve bu işlemler nedeniyle yüklenilen KDV indirim konusu yapılamamakta; ancak gider ve maliyet olarak dikkate alınmaktadır. (Yürürlük: 01.06.2018)

 • KDV’ de İndirim ve İade İşlemlerinde Yapılan Düzenlemeler

7104 sayılı Kanun Madde 8;

 • İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde; teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan ıskontoların katma değer vergisinin iade hesabına dahil edilmesine imkan sağlanmıştır. (Yürürlük: 06.04.2018)
 • KDV indiriminde “takvim yılı” sınırı “takip eden takvim yılı” olarak değiştirilmiştir. Böylelikle yıl aşımında KDV indiriminden yararlanamama durumu ortadan kalkmıştır. (Yürürlük: 01.01.2019)
 • Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. (Yürürlük: 01.01.2019)
 • Hasılat Esaslı Vergilendirme Sistemi

7104 sayılı Kanun Madde 12; Söz konusu düzenleme ile “hasılat esaslı KDV” sistemi getirilmiştir. Bu sisteme göre;

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamındaki gelir vergisi mükelleflerince ödenmesi gereken katma değer vergisi, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirilmeksizin, alıcılardan tahsil edilen katma değer vergisi dahil toplam hasılata sektör bazında belirlenen oranın uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alacaklardır.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacaklardır. (Yürürlük: 01.01.2019)

 • Ticari Plaka Satışlarından Doğan Kazançlara İstisna Getirilmiştir.

7104 sayılı Kanun Madde 15; Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir. (Yürürlük: 06.04.2018)

 • KDV İade İnceleme Süresi 3 Ay Olarak Belirlenmiştir.

7104 sayılı Kanun Madde 19; KDV iadelerinde inceleme süresi 3 ay olarak belirlenmiş olup, gerekli görülen durumlarda ilgili birim tarafından 2 ay daha uzatılabileceğine hükmedilmiştir. (Yürürlük: 01.01.2019)

 • SMMM’ lere KDV İade Raporu Düzenleme İmkanı Verilmiştir.

7104 sayılı Kanun Madde 20; Yapılan düzenlemeyle, SMMM’ lere beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, KDV iade raporu düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. (Yürürlük: 06.04.2018)

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR