• 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması,
 • Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları,
 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Oranları,
 • Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi
 • Makaronların ÖTV Oranı ve Asgari Maktu Vergi Tutarı

konularına yönelik düzenlemelerin olduğu 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1.1.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu karar kapsamında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 

 1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması

“MADDE 3– (1) 193 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre, 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.”

İlgili düzenleme ile; iki tam yıl elde tutulan iştirak hisselerinin satışlarında uygulanan %75 vergi istisnası 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. (31.12.2017 idi)

 

 1. Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları

“MADDE 4– (1) 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “300 $/ton” ibaresi “150 $/ton” şeklinde değiştirilmiştir.”

Tütün ithalatında ton başına 300 dolar olarak uygulanan tütün fonu bedeli 150 dolara düşürülmüştür.

 

 1. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Oranları

“MADDE 5– (1) Bankalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili mevzuatı uyarınca oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Bilgi Sistemi ve diğer sistemlerde kaydı olduğu tespit edilen veya il ve ilçe tarım müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile çiftçilik faaliyeti tevsik olunan çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan azami 15.000 (onbeşbin) Türk Lirasına kadar olan kredilerde KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.”

(2) Birinci fıkra kapsamında KKDF kesintisi yapılmaksızın tekrar kredi kullanılabilmesi için anılan fıkra kapsamında kullanılan kredinin kapanmış olması gerekir.

Çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan kredilerde (azami 15 bin liraya kadar) “Kredi Kaynak Destekleme Fonu kesinti oranı “0” olarak belirlenmiştir. 

 

 1. Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi

MADDE 6– (1) 24/11/2016 tarihli ve 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

 1. a) (a) bendinde yer alan “40.000 TL’yi” ibareleri “46.000 TL’yi”, “70.000 TL’yi” ibaresi “80.000 TL’yi”,
 2. b) (b) bendinde yer alan “100.000 TL’yi” ibaresi “114.000 TL’yi”, “50.000” TL’yi” ibareleri “57.000 TL’yi”, “80.000 TL’yi” ibaresi “91.000 TL’yi”,
 3. c) (c) bendinde yer alan “100.000 TL’yi” ibaresi “114.000 TL’yi”,

şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc’ yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltilmiştir.

Motor silindir hacmi 1600 cc – 2000 cc’ arası araçlar için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken, elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira, üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacaktır.

Elektrik motor gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2000-2500 cc arasındaki araçlar için ise ÖTV matrahı 100 bin lira yerine 114 bin lira olacaktır.

 1. Makaronların ÖTV Oranı ve Asgari Maktu Vergi Tutarı

MADDE 7– (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 4813.10.00.80.00 G.T.İ.P. numaralı malın özel tüketim vergisi oranı ve asgari maktu vergi tutarı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
4813.10.00.80.00Diğerleri (Makaron)00,0500

 

Buna göre, makaronların (boş sigara filtresi) asgari maktu vergi tutarı 5 kuruş olarak belirlenmiştir.

2017/11176 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

SİRKÜLERİ İNDİR